Geld, Ra en de herinnering dat je Bron bent (ninja)

G

In dualiteit is licht net zo duister als dat duister licht is. Vanuit zuiver/echt eenheidsbewustzijn gebeuren dingen simpelweg, omdat het nodig is om de oorzaak op te lossen. Alleen op die manier kan men tot de kern komen en niet langer erom heen draaien. De emoties/de Archonten/het onbewuste heeft daar geen belang bij en zal steeds proberen om een uitzonderingspositie voor zichzelf te creëren, zodat ze kunnen blijven voortbestaan. Daarmee verlengen ze het persoonlijk lijden van de mens. Maar besef goed, dat die delen ook eens Licht waren. Door trauma’s zijn ze buitengesloten geraakt en moesten overleven in de schaduw(wereld). Wie is dan de schuld van het lijden?

Mijn kijk zorgt ervoor dat de schaduw weer onderdeel van jouw oorspronkelijk eenheidslicht kan zijn. Het is niet de bedoeling om de schaduw te vernietigen. Ook banken ed dragen Licht in zich. Dat wordt zichtbaar, zodra je voorbij de schade kijkt, die ze de mensheid aandoen met hun gedrag. Alleen door echte bewustzijnsontwikkeling kom je in een overkoepelend veld terecht, waarbij zichtbaar wordt dat alles een bestaansreden heeft. Je ziet het grotere plaatje. Dat vereist dat je je trauma’s/je schaduwdelen heelt, zodat je je Lichtkracht hervindt dat je eens was en dus weer zult zijn. Dan is er geen strijd nodig en zal de schaduw jouw licht ook niet aanvallen, omdat je de schaduw erkent voor wat het is: een deel van jouw oorspronkelijk Licht. Zolang jij jouw schaduw afwijst, zal jouw schaduw jou aanvallen.

Dualiteit kent twee tegenovergestelde kanten. De twee kanten van geld zijn verdelend en dus ook verbindend. De verdelende kant is bekend; de verbindende kant minder, omdat er zoveel (negatieve) lading zit op geld. Geld is verbindend in het kader van energieuitwisseling tussen mensen. Geld dient als een vergoeding ter balancering van geleverde energie; niet meer, niet minder. Geld is dan ook meer een stukje papier. Geld is een concept en het concept kan op elke vorm worden geplakt, maw alles kan als geld dienen. Geld is energie en op een bepaalde manier ook bewustzijn, welk bewustzijn via de mens loopt. Hoe eerlijker je met geld omgaat, hoe gemakkelijker je geld op een natuurlijke manier geld kunt aantrekken. Als jij bijvoorbeeld mensen pas na de betalingstermijn betaalt, veroorzaak je al irritaties. Niemand wordt blij, als een ander te laat betaalt. De ene kant van de lijn doet de andere kant van de lijn feitelijk tekort, benadeelt de ander, ongeacht de reden. Er ontstaat op dat dus spanning in de onderlinge verbinding. Dat voelt de energie van geld, de verbindingslijn. Nagenoeg niemand is zich hiervan bewust vanwege het spirituele idee over geld, het collectieve onbewustzijn, het (machts)misbruik via geld en/of de geldschepping door de banken. Maar dit stukje is persoonlijk machtsmisbruik, uiteraard met name als het bewust gebeurt.

Ra is overal

De energie, die dat voelt, is Ra. Ra verbindt alles en iedereen. Ra = 18 (r) en 1 (a); de acht is de lemniscaat (oneindige/eeuwige verbinding). Ra is oveRAl. Ra is ook de bewaker van de rechte lijn. Ra is (zon)licht en geld is gemanifesteerd Licht. De energie van Ra zit dus ook in jou, in iedereen. Elke afwijking in de verbindings- of rechte lijn voelt hij. Op dat punt is Ra verbonden met de Wet van Balans. Dus ook de (energie van de) boekhouder (Wet van Balans) zit in jou. Zodra er afwijkingen ontstaan, voelt (de energie van) Ra dat. Als die scheefstanden niet worden opgelost, dan heeft dat gevolgen voor het groter geheel. Het groter geheel dat een Heilig geometrisch patroon vormt/dient te vormen, raakt haar Heilige Geometrie kwijt. Dan ontstaat er automatisch disharmonie en belasting. Deze innerlijke belasting is het draagvlak/grondslag voor de Aardse belastingwetten, in de zin van inkomens- en vermogensoverdrachten. De bijdrage aan de gemeenschappelijke uitgaven (wegen, dijken enz.) is geen belasting, in de letterlijke zin van het woord.

Heilige Geometrie zorgt voor een levende Bron. In een levende Bron is altijd stroming, vernieuwing en zodoende ook overvloed. In een dode Bron staat alles stil, stagneert de boel en wordt alles gedeeld/gerecycled.

Toen de scheefstanden gebeurden, raakte Ra in paniek (emotie). Dat zorgde tot een val in Ra’s bewustzijn, wat tot een verder verlies van harmonie en balans betekende en zodoende verlies van het contact met het zuivere vrouwelijke: de rechte lijn. In de rechte lijn zit het oorspronkelijke vrouwelijk opgesloten, dat harmonie kent en is, dat weet wat rechtvaardig is zonder dat er woorden (wetten) voor nodig zijn, dat weet wat eenheid is met behoud van onze uniekheid, dat weet wat verbinding is, dat weet wat balans is. Dit alles raakte verloren door de disharmonie, onbalans en scheefstanden, want om persoonlijke/egoïstische redenen vond men dat er een uitzondering voor hem of haar gemaakt moest worden (denk aan de uitzonderingen, die politieke partijen bewerkstelligen voor hun achterban), omdat men emotioneel gehecht was geraakt aan een bepaalde situatie of door een trauma niet kon helen. Dat trok de rechte lijn scheef. Naarmate de tijd voortschreed en de verdichting toenam, verergerde dit en zorgde ervoor dat Ra verder viel in bewustzijn. In een poging om de mensheid te laten zien dat er dingen scheef stonden en emotionele gehechtheden de oorzaak daarvan waren, ging Ra op een geforceerde manier proberen de balans te herstellen, want hij was inmiddels ook uit balans geraakt en rechtlijnig geworden, teneinde het contact met de (Goddelijke) natuur/het gevoel te behouden. Samen met Lucifer heeft hij de polariteit geschapen, zodat de duisternis/schaduw zichtbaar werd. In eenheidslicht is immers geen duister zichtbaar, totdat je het polariseert. Door het negatieve ego, dat meer openstaat voor schaduw, werd polariteit dualiteit. Alleen wanneer je iets hebt (mee)gecreëerd, kun je iets ongedaan maken, omdat het jouw creatie is. Vandaar dat (het) Ra(-bewustzijn in jou) kan helpen om uit de Matrix te komen. Ra in jou kan jou helpen licht op je schaduw te krijgen.

In de opstand van Lucifer nam het mannelijke afscheid van het vrouwelijke (gevoel), dat zich inmiddels geïnfiltreerd was emoties, ten einde een weg voorbij die verstikkende en verdraaiende emoties te vinden, zodat terugkeer naar het oorspronkelijke gevoel werd. Hier ontstond voor mijn gevoel duidelijk de splitsing uitend in Mars en Venus. De Martianen (het mannelijke), die vanuit het intellect (mentale veld) zonder liefde in die zin van het woord gingen leven en het vrouwelijke, dat verbonden bleef aan de emoties en een uitweg probeerde te vinden door de emoties heen. Ook met Mars is Ra verbonden, want het gezicht van Mars is het gezicht van Ra.

Nadat Mars vernietigd was, omdat zonder liefde het negatieve ego erg destructief wordt, incarneerden veel Martianen op Aarde, met name in Japan. Dat laatste over de incarnatie van Martiaanse zielen in Japan schrijft Drunvalo Melchizedek in zijn boek ‘De Heilige Geometrie’. Het is bekend dat Japan een agressor is (mannelijke eigenschap).

Lees het volledige artikel in de pdf hieronder.

Download pdf document

Bijlage: citaat uit het boek ‘Sacred Science of Ancient Japan’

Download pdf document