Geld en het verloren Godsbewustzijn

G

Een andere kijk op geld: mijn kijk op geld

Toen ik begin 2000 met spiritualiteit en bewustwording in aanraking kwam, hoorde ik dat geld overbodig was, dat in andere dimensies geld niet bestaat en dat erop de nieuwe Aarde ook geen geld zal zijn. Onervaren op spiritueel gebied als ik was, nam ik aan wat men zei, hoewel ik geld altijd als positief had ervaren (en nu nog steeds), waar ik leuke dingen mee kon doen, naast het feit dat ik werkzaam was en nog steeds ben als belastingadviseur. Geld was (en is nog steeds) voor mij een neutraal middel. Geld heeft mij van kinds af aan al geboeid en doet dat nog steeds.

Ondertussen leerde ik over de Wet van Aantrekkingskracht, dat de wereld een afspiegeling is van je eigen overtuigingen, dat alles met elkaar verbonden is en alles voortkomt uit dezelfde Bron en las ik dat de nieuwe Aarde voor iedereen overvloed inhoudt.

In 2007 begon de gecreëerde crisis en werden langzaamaan de mankementen van het geldsysteem zichtbaar, met name de manier van geldschepping door banken. In 2012 las ik op Facebook hoe slecht geld was en dat voorgesteld werd geld los te laten. Maar tegelijkertijd zag ik dat juist heel veel van de mensen die negatieve uitspraken over geld deden, weinig geld hadden en de grootste moeite hadden om financieel het hoofd boven water te houden. Men zei Gods werk te doen, maar hoe kan dan dat God je in armoede laat leven?? En toen ben ik op onderzoek gegaan naar de diepere/spirituele betekenis van geld en de energie achter geld. Ik had inmiddels geleerd dat alles een spirituele betekenis heeft. En ik kom tot een hele andere kijk op geld. Geld is niet alleen maar een plat 3D-bankbiljet. Geld is veel meer. Geld is ook energie, een wezen, waarmee je je kunt verbinden en op die manier kunt aantrekken. Hieronder een andere kijk op geld: mijn kijk op geld. Aan de orde komen wat in mijn beleving geld is en waaruit het voorkomt, dat het voorgestelde onvoorwaardelijk basisinkomen minimaal twee spirituele wetten schendt en minimaal 130 spirituele leringen, uitgangspunten en overtuigingen tegenspreekt, welke tijdelijke alternatieven er voor een basisinkomen zijn en hoe je geld op een natuurlijke manier kunt aantrekken in overeenstemming met de universele wetten en spirituele leringen, uitgangspunten en overtuigingen. Daarbij heb ik gepoogd een zo’n compleet mogelijk beeld te schetsen obv mijn huidig bewustzijn opgedaan tijdens de vele gevolgde workshops over bewustwording en tijdens mijn reizen naar verschillende landen en plaatsen. Daarbij haal ik voorbeelden aan, die ermee verband houden ter verduidelijking. Sommige dingen komen je bekend voor, sommige niet; voor mijn verhaal over geld is het allemaal belangrijk.

NB 1: In dit artikel spreek veel over geld, terwijl geld maar één van de vele vormen van de overvloed is. Maar ik richt me juist op geld, omdat dit de grootste uitdaging is voor heel veel mensen, ongeacht of ze bezig zijn met spiritualiteit. En ik wil mensen juist helpen hun financiële situatie te verbeteren. Dat doe ik niet alleen door tips te geven over hoe je belasting kunt besparen en helpen inkomsten en uitgaven inzichtelijk te maken, maar ook door te helpen inzicht te krijgen in hun bewustzijn op geld (overtuigingen en blokkades).

NB 2: Wat ik ook heb gemerkt, is dat ik heel erg bezig ben met het concreet en manifest maken en het toepassen van spirituele leringen op een aards niveau. Waar vormen als reiki een geschikte manier zijn om kennis op te doen over energie en spiritualiteit (gewaarwording), is bewustwording de volgende stap. Onder bewustwording versta ik bewust worden van spirituele leringen en ook wat laat iets in mijn leven/in de buitenwereld mij zien (= spiegeling/zelfreflectie). De stap daarna is werkelijk alles – maar dan ook alles – toepassen in 3D. Bewustzijn is een, maar bewustzijn in je 3D-leven integreren is twee. Dat lukt voor veel mensen op verschillende gebieden, maar voor geld is dat voor de meeste mensen (arm of rijk) een hele grote uitdaging. Ik schrijf mijn artikel dan ook voor mensen, die al ver gevorderd zijn op het spirituele/bewustwordingspad. Zolang je spirituele leringen niet toepast in je leven, in 3D, dan zijn het lege woorden. Even heel concreet: Twee spirituele mensen gaan scheiden. Ze hebben zich allebei spiritueel ontwikkeld en zijn dus bekend met de spirituele leringen. Maar nu ze gaan scheiden, is het afgelopen met de liefde. Ineens geeft geld inzicht. Ze gunnen elkaar zelfs het licht in de ogen niet meer.

HET BEGIN

In Lemurië leefden we in eenheid, licht en vrede; het leven was er paradijselijk, vertellen de verhalen ons. Althans dat dachten we. Want er was ook onbalans aanwezig, welke duidelijker werd naarmate we dichterbij de ondergang van Lemurië terechtkwamen. Op chakraniveau leefden we vanuit de hogere chakra’s (vijfde chakra of hoger). We waren nog niet geïncarneerd in onze onderste chakra’s.

Van bovenaf, door de (groeps)leiders werd alles bepaald, wat er voor iedereen gebeurde en goed was. Het individu was dus ondergeschikt aan de groep; zelfbeschikking en individualiteit – zoals we dat nu in 3D kennen – bestonden toen nog niet. In die zin was iedereen ook onbewust van zichzelf. Jezelf echt ontwikkelen kon dan ook niet, want je moest je vaak conformeren aan de groep en je wist niet wie je was. Wil je jezelf als individu werkelijk leren kennen, dan dien je je volledig te ontwikkelen en je eigen weg te bewandelen. Die weg kun jij alleen maar bepalen, niemand anders. Als een ander dat toch doet of als van bovenaf toch bepaald wordt hoe de weg moet zijn, dan is dat tot bemoeizucht en ook miskenning van het individu. Tegelijkertijd gaf dat bij de groepsleiders een gevoel van macht. En daar begint de onbalans. Dat leidt tot een verschil in macht. God is macht(ig). We zijn allemaal gelijkwaardig, maar door de onbalans ontstaat het gevoel en idee dat iemand boven een ander staat (vergelijk de weegschaal die in onbalans is: een kant is altijd boven de andere kant). Dus macht uitoefenen over een ander leidt altijd tot onbalans. En onbalans zorgt altijd voor spanning. Een ander woord voor spanning is … belasting. Wat is het spirituele aspect van een boekhouder en accountant? Zij maken jaarlijks de balans op. En een balans moet altijd in evenwicht zijn. Wat is het spirituele aspect van een belastingadviseur? De belasting opheffen. Daarom werken boekhouders, accountants en belastingadviseurs ook samen. Zij komen voort uit de Wet van Balans. Krijgskunsten zoals taiji (of tai chi) en aikido passen dit principe ook toe. Als je uit je midden bent, dan ben je uit harmonie en dus in onbalans. Mijn taijileraar vertelde me dat Boeddha’s uitspraak “Leven is lijden” verkeerd is vertaald. Volgens hem is de juiste vertaling: “Uit je midden is lijden”. Weer in je midden komen, in balans komen is wat je leert bij taiji.

Terug naar de onbalans in Lemurië. Tegen het einde van het Lemurische tijdperk werd deze onbalans in de Lemurische samenleving steeds voelbaarder en duidelijker, waardoor de ondergang van Lemurië onvermijdelijk werd en ook noodzakelijk was. Maar als je in eenheid en licht leeft, hoe kun je dan de onbalans zien? Daarom creëerde aartsengel Lucifer dualiteit, zodat wij uit de eenheid raakten en de onbalans zichtbaar werd! Immers, als er alleen maar licht is, is schaduw niet zichtbaar. Dankzij de dualiteit werd de onbalans van macht duidelijk. De dualiteit leidde tot de verwijdering uit eenheid/het Paradijs en het ontstaan van het ego.

Na de ondergang van Lemurië brak het Atlantistijdperk aan. De aanhoudende onbalans zorgde voor machtsmisbruik van de groepsleiders. Dat leidt tot corruptiegedrag van de leiders. Zoals Gandalf in Lord of the Rings de ring weigert, omdat ondanks dat hij er heel veel goeds mee kan doen, hij uiteindelijk toch zou bezwijken en zelf een dark lord zou worden. Dus wat in eerste instantie met goede intenties gedaan wordt, kan omslaan in iets heel negatiefs. “Met goede bedoelingen is de weg naar de Hel geplaveid” is het gezegde. Macht over anderen hebben maakt licht duister. En duisternis trekt duisternis aan: dat is de Wet van Aantrekkingskracht. Duisternis kan alleen binnenkomen/aangetrokken worden, als het reeds aanwezig is. Dat werd zichtbaar in het Atlantische tijdperk, toen er volgens de verhalen ook negatieve buitenaardse rassen naar de Aarde toekwamen.

Daarnaast hadden we een ego gekregen en een ego kan kiezen voor het algemeen belang of voor zichzelf. De keuze van het ego voor zichzelf kan positief of negatief zijn. Positief kiezen is je eigen weg volgen, omdat dat voor jou goed voelt; een negatieve keuze is een ander schaadden bijvoorbeeld door jezelf te verrijken ten nadele van de groep. Bij elke keuze voor zichzelf ten nadele van de groep werd het ego negatiever. Het negatieve ego gebruikte de Godskracht voor persoonlijke doeleinden, oftewel misbruikte de Godskracht. Hierdoor schaadden we ook de natuur(wezens). Met Godskracht kun je scheppen. Alleen is er een bewustzijnsvorm nodig, die het materialiseert/manifesteert. Daarvoor zijn er de elementalen/natuurwezens (draken, elven, trollen, kabouters, enz.). Natuurwezens volgen altijd de intenties van mensen op. Dat is één van hun wetten. In het tijdperk van Atlantis hebben we onze Godskracht (monadische kracht) misbruikt door deze in te zetten om bijvoorbeeld iemand te verwonden of zelfs te doden. Daarmee hebben wij ook de natuurwezens beschadigd, want zij moesten/moeten onze opdrachten uitvoeren en zij hebben geen wens om anderen te beschadigen. Dat is het begin geweest van het verlies van het contact met onze natuur en in harmonie met de natuur kunnen leven. De huidige technologie zorgt voor een verdere vervreemding. Zoals de Maya’s wisten: de mensen mag gaan kiezen tussen geest (natuur) en materie (technologie). Hoe geavanceerd een beschaving ook technologisch is, nog steeds is zij vervreemd van haar ware natuur. Technologie is namelijk een nabootsing van de natuur; slechts een afspiegeling

Draken leefden ten tijde van Lemurië en Atlantis. Zij zijn de eerste zichtbare vorm, nadat we ‘uit’ de Bron zijn gekomen (voorzover dat mogelijk is) en begonnen aan de afdaling. Draken zijn de hoeders van het Godsbewustzijn en het goud. God (MONade) is verbonden met geld (MONey) en goud is veel gebruikt om geld (muntstukken) te maken. Na de Val van Atlantis zijn de draken vertrokken. De herinnering aan de monsterlijke draken komt uit de tijd van Atlantis, toen het negatieve ego draken inzette om dood en verderf te zaaien en alles te vernietigen (destructie). Draken zijn hele, fijngevoelige wezens en tegelijkertijd heel erg machtig en in het Oosten een teken van leiderschap, geluk en voorspoed.

Het misbruik van onze Godskracht leidde tot de Val van Atlantis, waarna we het contact met ons Godsbewustzijn helemaal verloren. Toen ontstond er een lege ruimte in ons: de ruimte van het Godbewustzijn is leeg; we waren niet langer aanwezig en werden onbewust daarvan. De Archons komen voort uit die onbewustheid. Onbewustheid heeft onbewustheid nodig, zodat onbewustheid kan bestaan. Zodra er bewustzijn op onbewustheid is, is er geen onbewustheid meer en heeft onbewustheid geen bestaansrecht meer. Logisch, maar het heeft grote gevolgen. Daarom is nu een oorlog/strijd gaande om bewustzijn. De onbewustheid/Archons doen er alles aan om de onbewustheid in stand te houden. “Ignorance is bliss” (The Matrix). Onbewustheid voelt niet. De Archons stappen de lege ruimte van het Godsbewustzijn (monade) in en gaan de energie naar eigen inzicht gebruiken. Dat gebeurt direct na de Val van Atlantis (van 4D naar 3D). De Archons weten precies hoe het in de Hemel is, maar zij kunnen alleen maar de reflectie zien en dus alleen maar kopiëren. Dat staat in de Nag Hammadi-geschriften geschreven, waarin Yahweh in de wateren van de materie de reflectie van de Hemel ziet. Onbewustheid/Archons kunnen alleen maar kopiëren en vervormen, maar niet creëren. Dat kan alleen de mens. Creëren vereist immers bewustzijn. Het ego van de mens is echter heel gemakkelijk te beïnvloeden, als het contact met het Godsbewustzijn verloren is. Op die manier kunnen de Archons onze gedachten richten op hetgeen zij willen dat wij zien. Gedachten zijn, gedachten scheppen. Om die onbewustheid in stand te houden, dient de mens over weinig (spiritueel) te beschikken. In 3D staan slechts onze vijf zintuigen tot onze directe beschikking; de intuïtie wordt genegeerd en onderdrukt. Dat gebeurt al in de kinderjaren (opvoeding en onderwijs).

Volgens de Maya leven we in een wereld van illusie. Volgens de film ‘The Matrix’ leven we in een kunstmatige wereld, genaamd de matrix. Volgens andere verhalen hebben de Annunaki ons geschapen en zijn de Illuminati (zoals de Rockefellers en Rothschilds) hun afgezanten. Boven de Annunaki staan de Archons en de Archons zijn de hulpjes van Yahweh. Volgens de verhalen hebben de Archons ons in deze wereld getrokken, toen wij ons gingen identificeren met de door gecreëerde wereld en hun vervormde kijk op ons. Wat er ook van zij van al die verhalen, volgens mij werden wij aangetrokken tot de wereld van de Archons, omdat wij onbewustheid in ons droegen. Zo werkt de Wet van Aantrekkingskracht. De Archons vertegenwoordigen de onbewustheid in de mens, in ons. De Archons kunnen alleen maar wat er al is (het oorspronkelijke) kopiëren en vervolgens verdraaien, vertekenen of vervormen. Het is hun kijk op wie de mens is, terwijl de oorspronkelijke mens (de Christus) een veel groter potentieel heeft. Dat betekent dat de we nog steeds met het oorspronkelijke en ons oorspronkelijk zelf verbonden zijn. Alleen daarvan is de mens zich niet bewust. Bovendien de Archons hebben de energie van de Christus ook vervormd en de mensheid laten geloven dat alleen via de Kerk de Christus en God bereikt kunnen worden. Die onbewustheid zit dus ook in ons. Dat laat de film ‘The Matrix’ duidelijk zien, waarin gezegd en getoond wordt dat agent Smith iedereen kan overnemen. Iemand kan alleen worden overgenomen, als iemand onbewust is. Iedereen kan dus een agent Smith zijn. Dat betekent dan ook dat alleen bewustzijn ons kan bevrijden uit de matrix.

Omdat de Archons onbewustheid nodig hebben, creëren ze allerlei vormen van angst. Want angst houdt de trilling laag en dat is ideaal voor onbewustheid; dat is hun voedingsbodem/bestaansrecht. Vandaar dat onbewustheid/Archons op onze angstvelden teren. Elke onbewustheid is voor hen voeding. Hoe hoger de trilling, hoe groter de liefdeskracht en daarmee ook het bewustzijn.

Terug naar de monadische energie/het Godsbewustzijn. Energie gaat nooit verloren. Dat is een feit Dus waar gaat de monadische energie/het Godsbewustzijn heen? De Archons vervormden de monadische/Godsenergie. Dat gebeurde in de vorm van geld. Geld op zich is neutraal; het is de gebruiker die bepaalt of hij/zij iets goeds of slechts ermee doet. De energie achter geld is enkel monadische energie. Het resultaat van de vervorming is het huidige (financiële) systeem, waarbij geld wordt ingezet om macht over mensen uit te kunnen oefenen en waardoor veel mensen in een overlevingsangst zitten. Eveneens hebben de Archons de oorzaak van belasting (spanning ontstaan door de onbalans) gebruikt om belastingheffing te rechtvaardigen en zodoende mensen belastinggeld te laten betalen. Enerzijds voor inkomensoverdracht en anderzijds voor dekking van algemene kosten. De kant van inkomensoverdracht zorgt voor spanning, want de werkende moet meer werken om ook inkomen voor de niet-werkende te generen. Omdat de mens ergens herinnert dat er oorspronkelijke belasting (de spanning ontstaan door de onbalans) bestaat, we sociaal ingesteld zijn en elkaar willen helpen, gaan veel mensen mee met het idee dat we belasting moeten betalen. Voor algemene kosten is belastingheffing noodzakelijk.

Als jij kunt bepalen wat een ander moet doen, dan heb je macht. Daarom denken de afgezanten van de Archons (de Illimunati, zoals de Rockefellers en de Rothschilds) dat ze daadwerkelijk God zijn. God heeft de mens geschapen. Door de onbalans voelt het negatieve ego/onbewuste zich meer dan een ander. “Geld is macht” is het gezegde, maar eveneens: “God is machtig”. Geld is/wordt na de Val van Atlantis de nieuwe God. Op het moment dat wij ons Godsbewustzijn terugnemen, door de energie achter geld weer te herkennen als deel van ons, worden wij bewust en verliezen de onbewustheid haar macht. Wij herkennen onze eigenwaarde weer, te weten: wij zijn Goddelijke wezens. De eigenwaarde is verbonden met het waarderingsaspect van geld.

Het Godsbewustzijn is het eenheidsveld en de verbinding tussen de individuele mensen. Iedereen is een deel van God, van I am that I am. Monade betekent eenheid. Monadische energie is overal aanwezig. In 3D is overal geld aanwezig en zijn heel veel dingen op geld te waarderen en zo niet, dan heeft het een emotionele waarde. Maar het is allemaal verbonden met geldwaarde. Daarom vinden alle betalingen in geld (in de breedste zin van het woord) plaats. Geld weerspiegelt in dualiteit de monadische energie in eenheid; wat eerst in ons was, is nu buiten ons. In andere dimensies hoeft geld niet zichtbaar te zijn, omdat de vorm van geld dan is losgelaten. Maar de energie is er nog steeds en de Wet van Balans werkt ook nog steeds: balans tussen geven en nemen.

Samengevat

De onbalans in Lemurië vanwege het niet zien/erkennen van het individu en de onbewustheid van het individu van zijn/haar eigenwaarde, leidde tot een onbalans in samenleving. Er ontstonden groepen die dachten dat ze God waren, dat ze meer waren dan anderen. De anderen zijn gelijk, maar wij zijn meer (want wij bepalen wat er gebeurt). Komt je bekend voor?? Deze onbalans leidde tot spanning. Een ander woord voor spanning is belasting. Die onbalans was niet zichtbaar, omdat we leefden in licht en eenheid. In eenheidslicht is schaduw/onbalans niet zichtbaar. Dus creëerde aartsengel Lucifer dualiteit. Vanwege deze onbalans ging Lemurië ten onder.

In het Atlantische tijdperk ontstaat de dualiteit en het ego. Het ego kan positief of negatief reageren. Het ego dat negatieve reageerde, misbruikte de Godsenergie en schaadde de natuurwezens. Daarmee verloren we het contact met de natuur en onze natuurlijke verbinding met het leven. Dat was de Val van Atlantis en we kwamen in 3D terecht. Door ons misbruik van de Godskracht in Atlantis, hebben we het contact met Goddelijk deel verloren en voelden we ons alleen en verloren we de verbinding met anderen, zodat het lijkt alsof we er alleen voor staan. Doordat we onbewust werden van ons Goddelijk deel, namen de Archons (onbewustheid) het Goddelijk deel over en gebruikten het naar eigen inzicht. Ze vervormden de Goddelijke/monadische energie naar geld. Archons kunnen niets creëren; zij kunnen alleen kopiëren wat er is. Alleen de mens kan scheppen. Daarnaast vervormden ze de spanning/belasting en maakten er belastingheffing van. Vanuit het systeem klopt dat, want een systeem wil altijd een onbalans opheffen. Dit kun je bij jezelf herkennen als je met één hand een zware koffer tilt. Het lichaam verplaatst gewicht naar de andere kant om balans te houden.

Dit is naar mijn mening de energie achter geld: Godsbewustzijn/monadische energie, die de mensheid heeft verloren, omdat in Lemurië er machtsonbalans was tussen individu en groep. En de huidige 3D-samenleving is een voortzetting daarvan: kijk naar de machtsstrijd op wereldniveau, in organisaties en relaties. Zelfs in spirituele organisaties en relaties is er machtsspel aanwezig. Het hele systeem heeft te maken met onze les om onze eigen macht te nemen en juist te hanteren (hoe wend jij jouw macht aan?). Ieder individu mag zich zijn/haar eigen macht bewustzijn. Dat is soevereiniteit. Spirituele mensen zijn hooggevoelige mensen en juist zij zien geen geld in andere dimensies. Hoe kan dat? Voor mijn gevoel heeft dat te maken met de ondergang van Lemurië en de Val van Atlantis. Toen heeft de mensheid grote trauma’s opgelopen. Een trauma zorgt voor een blinde vlek, waardoor je bepaalde dingen niet ziet. Daarnaast is er nog de vervorming van de monadische energie. De trauma’s en de vervorming zorgen ervoor dat de energie van geld niet in andere dimensies wordt gezien. In elke dimensie is altijd (de energie van) geld aanwezig, alleen de vorm is anders. Als geldt “zo boven, zo beneden”, dan geldt ook “zo beneden, zo boven”. In 3D is geld, dus in andere dimensies ook. Geld is energie. Dus dan kun je je ook afstemmen op geld en het op die manier uitnodigen en aantrekken! Aantrekken gaat niet alleen mentaal, maar ook gevoelsmatig. En op de gevoelslaag zitten juist de trauma’s, zodat je je niet echt kunt verbinden met geld. Verderop in dit artikel heb ik een meditatie opgenomen om verbinding te maken met het wezen van geld. Los de trauma’s op, alsmede de afwijzing op en je mentale overtuigingen/blokkades op en je financiële leven verandert!

Een vriendin vertelde mij eens dat ze deelnam aan een familieopstelling en zij geld vertegenwoordigde. Ze zei dat ze zich vanuit die energie totaal niet begrepen voelde. Geld is energie en heeft een eigen bewustzijn. Het is de mens, die zich onbewust hiervan is. Dat komt door de trauma’s. Als jij die ruimte niet inneemt, dan doen de Archons/onbewustheid dat en gaat de energie van die ruimte een eigen leven leiden, waarvan jij je onbewust bent. Daarom is bewustzijn op de energie achter geld essentieel en dien jij verantwoordelijkheid te nemen voor jouw bewustzijn daarop. Zoals zo mooi in Bhagavad Gita staat geschreven over de vijf paarden en de teugels in handen nemen, zodat je sturing en richting geeft aan de vijf paarden, zo geldt dit ook voor de energie achter geld. Jij stuurt de energie. De vergoeding over geld heet niet voor niets rente. Een ander woord voor rente is interest. Interest: interesseer je in het geld(systeem), het is belangrijk! En waar bewaar (save) je veilig (safe) belangrijke en waardevolle spullen: in een kluis (safe). Daarom hebben banken een kluis. Totdat de mens de waarde van de energie achter geld beseft, houden zij het geld. Dat is het spirituele aspect van een bank).

Download pdf document