Wanneer stort het financiële systeem in?

W

Het systeem stort ineen, zodra je beseft dat je zowel:
– dader als slachtoffer;
– oorzaak en gevolg;
– licht als donker;
– rechts als links;
bent en jezelf weer op juiste waarde schat. Dat is de gewenste herwaardering van het geldsysteem: jouw herwaardering van jezelf. Plus en min zijn gelijk/nul. Dan ben je weer in je midden. De cirkel is weer rond. Nul is ook de Bron: alles én niets.

In dualiteit kan het een niet zonder het ander. Er is steeds draagvlak nodig. Daarom kan het systeem alleen instorten, als het draagvlak wegvalt: zodra jij stopt met dragen. In geval van belastingen dient de eigen belasting/onbalans/scheefstand opgelost te worden. In geval van de coronamaatregelen dient de angst voor het virus losgelaten te worden.

Het huidige geldsysteem is een slavensysteem, omdat mensen moeten werken voor hun geld om vrij te worden. Vrij worden van geld kan alleen als je geld verinnerlijkt door uit eigen Bron te tappen. Daarbij maakt het geen verschil of men in loondienst werkzaam is of als ondernemer. Door weer te tappen uit eigen Bron – dat kan alleen door jouw passie te leven en daarvoor voor geld vragen – kom je weer in jouw verbindingslijn met Bron. Jij bent dan niet meer afhankelijk van een door het systeem bepaald betaalmiddel, maar je bepaalt zelf jouw betaalmiddel. Je kunt bijvoorbeeld ook een wederdienst vragen of een product (ruilhandel). Geld is dan een bijkomstigheid dienend ter balancering van de energieuitwisselingen. Het draagvlak voor het schuldensysteem valt dan weg, want door te tappen uit eigen Bron trek je alle overvloed aan, die je nodig hebt. Je maakt dan geen schulden meer, omdat leven in overvloed tevens inhoudt dat je niet materie najaagt (shop, shop, shop, shop, till ya drop), maar hebt wat in overeenstemming is met jouw ziel.

Jouw aandeel in de schuld

Aangezien alles met elkaar verbonden is en jij hier in 3D aanwezig bent, maak jij ook deel uit van het gehate banksysteem en bent er medeverantwoordelijk voor. Desinteresse in geld, geld afwijzen of ontkennen zorgt ervoor dat anderen de energie van geld kunnen gebruiken op de manier zoals zij dat willen: jij laat een deel van jouw ruimte open/onbeheerd. Daardoor hebben zij een geld- en banksysteem naar hun idee kunnen opzetten. Het is jouw keus en daarmee ook schuld geweest – ook al is dat onbewust gebeurd – dat dit systeem zo ontstaan is, want nogmaals alles is met elkaar verbonden en elk (goed of fout) systeem heeft draagvlak nodig. Kijk naar het draagvlak van de coronamaatregelen: de angst van de mensheid voor de dood.

Mocht je van mening zijn dat het niet jouw schuld is, omdat je onbewust was, besef dan dat licht bewustzijn/informatie is. Hoe kan bewustzijn een keuze maken vanuit onbewustheid? Als God/Bron/het universum alwetend is en wij daaruit voortkomen, hoe kan Bron/jij dan iets niet weten/onbewust zijn? Het idee dat je vanuit onbewustheid een keuze hebt gemaakt, waarvan je de gevolgen niet hebt overzien, terwijl Bron bewustzijn is, is een contradictie en komt feitelijk neer op jouw verantwoordelijkheid buiten jezelf plaatsen: iets of een ander de schuld geven van wat jou overkomen is. Natuurlijk kan het zijn dat je gemanipuleerd bent, dat jouw vrije wil beïnvloed is, maar niettemin heb je gehandeld. Iets of een ander de schuld geven is slachtofferschap. Het biedt ruimte voor het onbewuste/de Archonten, waardoor het blijft/ze blijven voortbestaan.

Vergelijk de huidige situatie mbt corona: sommige mensen (groep 1) staan te springen om gevaccineerd te mogen worden, anderen (groep 2) weigeren pertinent de vaccinatie en een derde groep mensen twijfelt. Als de complottheorieën juist blijken te zijn en de vaccins inderdaad zo schadelijk zijn als die theorieën beweren, terwijl de mensen van groep 1 dit niet willen horen – om wat voor reden dan ook (bijvoorbeeld ze kunnen niet geloven dat de overheid het slecht met de mensheid voor heeft) – en bewust kiezen om zich te laten vaccineren, zijn ze dan – als later blijkt dat de complottheorieën op dat punt gelijk hadden – wel of niet verantwoordelijk voor hun keuze geweest? Naar mijn mening zijn ze 100% verantwoordelijk voor hun keuze. Voor mijn gevoel geldt datzelfde mbt het geldsysteem. Om verscheidene redenen heeft de mensheid gekozen om (de energie achter) geld (het Godsbewustzijn) los te laten.

Volgens sommige spirituele verhalen ontstaat geen karma, zolang de mens maar vanuit vrije wil kiest. Ondanks dat dat klopt, want niemand is verantwoordelijk voor (het handelen, denken, emoties of voelen van) een ander, is het ieders keuze om schadelijke systemen te faciliteren of er actief aan mee te werken (denk aan de regeringen en bankiers). Dus ook zij zullen te maken krijgen met de gevolgen van hun handelen. Manipulatie, misleiding, chantage, dwang, niet de hele waarheid vertellen of belangrijke informatie achterhouden zijn immers ook iemands keuzes.

Hoewel in Bron beide aanwezig zijn, bewustzijn heft onbewustheid op, want in Licht kan geen schaduw zijn. Schaduw is niet geheeld Licht dat ontstaan is door een trauma. Wanneer jij je in elke cel, atoom leven voelt, dan bestaat dood niet. Je bent springlevend: alive in het Engels, oftewel het gronden (a) van het leven. Dood is de afwezigheid van leven. Vanuit alive bezien heeft het ook te maken met de mogelijkheid om je leven niet te kunnen gronden, hier op Aarde. Dood en onbewustheid zijn in deze context gelijk te stellen met elkaar. Bewustzijn is dan gelijk te stellen met leven. Ons lichaam is gemaakt naar een bepaald idee/model. Wij waren daar niet bewust bij betrokken; “de ‘goden’ schiepen ons naar hun evenbeeld”. Jouw bewustzijn was daar niet bij betrokken. Jouw fysieke lichaam komt voort uit een deel van jouw geest dat onbewust was. Daarom is vanuit mijn perspectief volledige belichaming van je fysieke lichaam zo belangrijk. Jij brengt de dode tot leven; je maakt het onbewuste bewust. Dat deel (de ‘goden’) heeft ons fysieke lichaam gemaakt. Zodra je jouw fysieke lichaam/jouw Tempel volledig bewoont, kun jij jouw lichaam de vorm geven, zoals jij dat wil. Je dient je fysieke lichaam volledig te bewonen, zodat je ziel volledig incarneert in dit lichaam. Jij grondt jouw levenskracht hier op Aarde via jouw fysieke lichaam. Jouw Godsbewustzijn kan dan in het fysieke lichaam zijn en alle 3D-beperkingen overstijgen.

Ook het idee dat we in een moment van niet bewust zijn gehackt en gekopieerd zijn, is een contradictie. Het betekent dat naast Bron, waarin bewustzijn aanwezig is, er een andere Bron is, waar onbewustheid is. Dat is al dualiteit. Dat spreekt het spirituele gezegde “alles komt voort uit één en dezelfde Bron” tegen. Meerdere ‘bronnen’ ontstonden pas bij de eerste en volgende vallen: bepaalde gevallen wezens die denken dat ze Bron zijn vanuit hun herinnering eraan. Vanuit mijn perspectief is er slechts één Bron en door onze keuze zijn we de emoties als uitgangspunt gaan nemen, naar alle waarschijnlijkheid nav een gehechtheid aan een bepaalde creatie. Daarbij verlieten we de rechte lijn, ons midden. Dát leidde tot de val in bewustzijn! Met als gevolg armoedebewustzijn en polariteit en uiteindelijk dualiteit.

Daarom kan een systeem alleen veranderen, als de betrokkenen veranderen. Dat begint bij elk individu: het eigen aandeel van/in de schaduw transformeren. De bankdirecteur opdragen te veranderen is onzinnig, want de functie van bankdirecteur is onderdeel van het (gehate) systeem. Zelf jouw geld in beheer nemen is de oplossing en dat begint met het trauma op geld te helen: het misbruik van jouw Godskracht. Tegelijkertijd is dat ook wat het geld-/banksysteem en de verrijking van een kleine elite laat zien: een wond die geheeld wil worden. Denk aan je lichaam. Als je valt en iets kneust of breekt, geeft die plek via pijn een signaal naar je hersenen dat er iets niet in orde is. Dat is wat naar mijn mening alle scheefstanden in de maatschappij ook laten zien: de pijn in het collectieve veld/lichaam dat geheeld wil worden, Licht dat buitengesloten is en terug wil naar licht. Pijn vraagt om aandacht. Echter, doordat het verwonde licht er duister/eng/pijnlijk uitziet, herkennen wij het niet meer, laten het niet meer toe en stoten het zodoende af: licht stoot duisternis af. Het huidige geldsysteem dient het Bronlicht, want het laat een wond zien die geheeld wil worden.

Hoe is die scheve verdeling tussen arm en rijk ontstaan? Naar mijn mening is de scheve verdeling ontstaan en neemt alsmaar toe, omdat schaduw op zoek naar manieren om licht te vergaren, want uiteindelijk is dat voeding. Geld is gemanifesteerd Licht. Doordat schaduw geen toegang meer heeft tot Bronlicht, is zij een eigen Bron aan het creëren door het afhandig maken van geld. Geld is immers ook (of afkomstig van) (levens)energie. Alleen schaduw heeft een lagere trilling dan licht. Puur licht kan schaduw niet verdragen; als jouw trilling 1.000 is en je krijgt voeding met een trilling van 5.000.000, dan kan je systeem dat niet aan, hoogstwaarschijnlijk met de dood tot gevolg. Schaduw moet dus de trilling van Licht verlagen, zodat het Licht als voeding kan dienen. En hoe verlaag je de trilling? Angst, trauma, (kinder)misbruik, onveiligheid, onzekerheid, oorlog, pijn, enz.. Wanneer stort het systeem dan in? Zodra je op eigen benen staat. Links en rechts moeten in balans zijn. Dat is het spirituele aspect van het werk van boekhouders en accountants. De linkerzijde heet de actiefzijde; daarop staan de activa (bezittingen). De rechterzijde heet de passiefzijde; daarop staan de passiva, zijnde eigen vermogen en vreemd vermogen. Anders uitgelegd: de linkerkant laat jouw activiteit zien; de rechterkant jouw passiviteit. De passiefzijde laat zien hoe de activa gefinancierd zijn. Als dan het vreemd vermogen (geleend geld) groter is dan je eigen vermogen, laat dat zien dat je geld/energie van een ander gebruikt om je activiteit te bekostigen. Is dat erg? Nee, niet per definitie, maar als de schulden niet afnemen, blijf je financieel afhankelijk van een ander. Je bent dan niet volledig financieel onafhankelijk en vrij. Hieruit volgt tevens dat toename van jouw bezit gefinancierd met eigen vermogen geen probleem is.

Tappen uit eigen Bron

Je dit stuk realiserend (het eigen aandeel van/in de schaduw transformeren) en helen en weer uit eigen Bron tappen zijn nodig om het punt te bereiken dat je alles direct kunt manifesteren en voeden: ook dat is tappen uit eigen Bron, maar dan voor gevorderden. Dat vereist je Godskracht volledig belichamen in je fysieke lichaam. Dan verjaag je ook de duisternis uit je fysieke lichaam. Geest en materie zijn een, zodat directe manifestatie mogelijk zonder daarvoor nog te moeten werken. Maar om dat punt/die staat van zijn te bereiken dien je – naar mijn mening – dus eerst je eigen geld te kunnen genereren door te tappen uit eigen Bron. Dat is je passie leven en die te gelde kunnen maken. Stappen overslaan heeft tot gevolg dat je de relevante ervaring/kennis mist om het volgende niveau te bereiken. Op dat volgende niveau wordt deze ervaring/kennis bekend, begrepen en beheerst verondersteld. Als je je geestelijk overvloedig voelt, maar dat niet kunt manifesteren, dan leef je in een mentale illusie, waarbij je denkt overvloed te voelen zonder overvloed te belichamen. Als je je ook op fysiek niveau overvloedig voelt, kun je dat ook manifesteren. Mensen die geloven dat ze door het ondertekenen van een soevereiniteitsverklaring weer soeverein zijn, terwijl ze nog niet in staat zijn zelf op eigen kracht inkomen te genereren, zullen van een koude kermis thuiskomen. Evenals mensen die geloven dat NESARA/GESARA, onvoorwaardelijk basisinkomen of een ander geldsysteem hun (financiële) problemen als sneeuw voor de zon doet oplossen.

Maar als het systeem dan valt, hoe dan verder?

De hoeveelheid geld die momenteel in de economie gepompt wordt om ondernemers te helpen – zelfs buitenlandse ondernemers met vestigingen in Nederland, die vervolgens in het buitenland winst kunnen uitkeren aan hun aandeelhouders! – zorgt voor een destabilisatie van het geldsysteem. Het leidt tot inflatie (inflare is Latijns voor opblazen) en op enig moment barst de geldbubbel.

Door al deze financiële ondersteuningen hebben heel veel ondernemers schulden gekregen. Zoals inmiddels duidelijk moge zijn, ben ik tegen het kwijtschelden van schulden, want iemand is er zelf altijd bij betrokken geweest; hij/zij wilde iets kopen wat hij/zij nog niet kon betalen. Hij/zij heeft gehandeld en is daarvoor verantwoordelijk. Dé enige uitzondering vind ik het kwijtschelden van alle schulden ontstaan door de coronamaatregelen. De middelen om het coronavirus zijn inmiddels vele malen schadelijker gebleken te zijn dan de kwaal zelf. Daarnaast is bekend dat banken het geld uit het niets creëren door een paar getalletjes in te typen en op de knop te drukken. De simpelste oplossing is dan ook met één druk op de knop schulden ontstaan door de coronamaatregelen te deleten. Natuurlijk zal de huidige elite dat niet willen, want die willen juist meer geld, rijkdom en macht vergaren. En zo maken ze hun ‘probleem’ ons probleem.

Zodra het geldsysteem valt, zullen de huidige machthebbers een digitaal systeem in proberen te voeren, waarover alleen zij het beheer hebben en op die manier de mensheid kunnen controleren en manipuleren. Mensen die weigeren hieraan mee te doen, zullen terugvallen op ruilhandel. Ook dat is geld, maar dan zonder tussenkomst van bankgeld; het product of dienst zelf vormt direct het geld. Dit is een mogelijkheid hoe het (fysieke) geld kan verdwijnen: enerzijds door digitalisering, anderzijds door de eigenwaarde hersteld te hebben.

In beide gevallen is er dan balans, met als enige verschil: slaaf van digitaal geld of financiële vrijheid via eigenwaarde door te tappen uit eigen Bron. Maar dit is nog allemaal 3D-niveau. Het volgende level vereist een verdere/diepere belichaming van je Godsbewustzijn. Ruilen is dan ook niet meer nodig, omdat je alles wat je wenst direct manifesteert door vanuit geest materie vorm te geven: voeding, warmte, materie enz.. Daarbij speelt de pijnappelklier/het derde oog een belangrijke rol, verbinding met de oorspronkelijke Aarde en volledige uitgelijnd zijn met je Bron. In elke cel van je fysieke lichaam leven(d) voelen (alive). Vanuit dat punt zit inderdaad alles in jezelf.

Is koppeling van geld met goud de oplossing?

De schaduw zoekt naar fysiek goud, zodat ze een nieuw systeem in kan voeren, waarbij weer een koppeling met goud is. Echter, de verhouding goud en valuta kan nog steeds gemanipuleerd worden. In eerste instantie kan men beginnen met 1 gram goud is gelijk aan € 1.000. Maar wat let de elite om de verhouding op te rekken naar bijvoorbeeld 1 gram is € 1.000.000? In dit geval kan er veel meer geld worden uitgeleend/gecreëerd, terwijl de goudhoeveelheid gelijk blijft. De mogelijkheid om geld uit het niets te scheppen is dus nog steeds aanwezig. Bron draagt het goud zelf, in zichzelf en creëert goud vanuit het eigen goudenbewustzijn.

Hoe meer je jouw goudenbewustzijn belichaamt, hoe minder last je zult hebben van de schaduw, omdat goud de samenvoeging van licht en schaduw is, dus eenheid. In eenheid/goud is schaduw erkend dat het ook Licht is én is weer teruggekeerd tot het Licht. Goud beschikt over de krachten van beide kanten. 1 + 1 is dan 3. In het periodiek systeem wordt aangegeven door het symbool Au (aurum) en atoomnummer 79. Au = 1 (a) en 21 (u: man-vrouwstrijd): gronding geven aan de (emotionele) man-vrouwstrijd. Zodra de emoties gegrond worden, vallen ze stil en kan de balans hersteld worden vanuit neutraliteit. 79 is uit leggen als scheppingskracht (7) op alle negen lagen.

Je goudenbewustzijn belichamen zorgt ervoor dat je aura (het goud van Ra) goud wordt. Je draagt dan je eigen goud, bent zelf bank en hebt je negatieve ego overstegen. In de astrologie staat de zon voor het ego: de drang tot zelfexpressie, zelfverwerkelijking, zelfbewustzijn en het besef van innerlijke eigenwaarde. Ra is de Egyptische zonnegod. Het chakra verbonden met het zonnebewustzijn is de solar plexus oftewel je zonnevlecht. De zonnevlecht is tevens verbonden met jouw perceptie/kijk op dingen. Emoties beïnvloeden jouw kijk negatief, want ze vervormen het zijn. Reageren vanuit emoties is wat de val van Ra heet, de val van jouw Ra-bewustzijn. Als je zonnevlecht uit balans is, reageer je vanuit emoties op situaties. Het ego is daarvoor zeer ontvankelijk, want het staat open voor schaduw. Daarvoor voelt het de pijn van de wond/het trauma, zodat het kan helen. Onze hogere lichtdelen kunnen de pijn van de wond/het trauma niet voelen, niet zien en dus ook niet helen.

Alleen heling en terugkeer naar je midden is de oplossing. Terug in je midden, in je eigen rechte lijn, biedt je bescherming tegen alle negativiteit en maakt de weg vrij voor het dragen van je eigen goudenbewustzijn, je oorspronkelijk zonnebewustzijn. Daardoor komt je oorspronkelijke kracht beschikbaar, een kracht voorbij de kracht van de huidige mens. Het gouden ego.

Negen = Orion

Al vaak heb ik geschreven over de negen. Orion is de negende dimensie, de dimensie van Goddelijke kind, maar ook van de galactische oorlogen waarvan we nu nog de gevolgen ervaren. Voor mijn gevoel ontstond daar een moment dat het kind niet (meer) als zelfstandig en gelijkwaardig werd beschouwd. Het kind komt voort uit de samenkomst van twee velden: de vader en moeder. In Orion ontstond een claim vanuit de vader en de moeder op het kind. Het kind kwam uit hen voort en moest naar hen luisteren. Maar naar wie van de twee? Dit veroorzaakte een ongelijk(waardig)heid, want er is maar één autoriteit in je leven en dat ben jijzelf, niet jouw ouders, een ander of de overheid.

Dit zorgde voor een verdichting/zwaarte in de ruimte-tijddimensie. Volgens sommige wetenschappers leven we in een zwart gat: al het licht dat te dicht in de buurt komt, verdwijnt in het zwarte gat. Sommige wetenschappers geloven ook dat een zwart gat een doorgang biedt naar een andere dimensie. Dat zou kunnen. Als de verdichting zo verdicht/zwaar wordt, zal het een keer openscheuren. Vergelijk een laken dat aan de vier punten wordt vastgehouden. Zodra er iets zwaars opvalt, vervormt het laken en als de spanning hoog genoeg is, scheurt het.

Splitsing van de tijdlijnen en evolutie

Er lopen momenteel meerdere tijdlijnen door elkaar heen. Volgens de spirituele verhalen bevinden we ons in de overgang van 3D naar 5D. Zij die er klaar voor zijn, gaan naar 5D: een wereld gebaseerd op liefde, licht en eenheid. Zij die er (nog) niet klaar voor zijn, zullen in 3D blijven. Daartoe behoren ook de (spirituele) mensen, die geloven dat er wereld zonder geld moet komen. Zij zijn (nog) niet in staat om het eigen geld/Godsbewustzijn zelf in eigen beheer te nemen. Ook mensen die geloven in digitaliteit en dat cryptovaluta het bankgeld gaat vervangen, gaan voorbij aan het feit dat digitaliteit ons vervreemdt van onze eigen natuur. Evenals zij die meer vertrouwen op de medicijnen van Big Pharma dan hun eigen immuunsysteem.

Echter, gezien de technologische en digitale ontwikkelingen vraag ik me af of 3D of 5D wel de enige twee tijdlijnen zijn. Digitaliteit bestaat uit nullen en enen; een binair stelsel. Dat is 2D. Als er negen dimensies/lagen zijn, waarom dan in 3D stoppen? Vanuit 6D verbinden met 3D is anders dan in 3D zijn. Dus wellicht is er ook een tijdlijn (vanuit Bronbedoeling) beschikbaar voor hen die twee-eenheid willen ervaren, zoals je in 3D de drie-eenheid kunt ervaren. Denk aan de mensen die momenteel niet meer zonder mobiel kunnen en willen leven en alles smart willen hebben. Denk ook aan de wetenschappers die bezig zijn om het brein aan een computer te kunnen koppelen, zie neuralink.com van Elon Musk.
En wellicht dat er dan ook een Bronbedoeling is om (uiteindelijk) eenheid in materie (1D) te gaan ervaren. Uiteraard ook hier weer voor hen die dat wensen.
Bovendien in de Fibonaccireeks zit de gulden snede opgesloten. Die begint bij 0 en gaat door tot in het oneindige.

Samenvatting

Alles staat of valt bij draagvlak. Alleen zelf in balans zijn zorgt ervoor dat er geen draagvlak is voor een negatief/schadelijk systeem; er is dan geen enkele aanhaking/energietap op jouw systeem mogelijk.

Patrick Scheers
www.5D-geld.nl