Pensioen vs zelfscheppend vermogen

P

De nieuwe pensioenwet

Al enige tijd is men bezig met een nieuw pensioenstelsel op te zetten. Op https://www.dnb.nl/actuele-economische-vraagstukken/pensioen/het-pensioenstelsel-straks/ staat daarover: “De samenleving verandert. We worden met zijn allen steeds ouder en we blijven niet meer ons hele leven bij dezelfde werkgever. Daarom is het belangrijk dat ons pensioenstelsel mee verandert. Het pensioenstelsel nu heeft een aantal kwetsbaarheden. Zo doen pensioenfondsen een belofte over de hoogte van het pensioen aan de mensen die deelnemen aan het fonds. Maar als de rendementen op de beleggingen van het pensioenfonds tegenvallen, kunnen pensioenfondsen deze belofte niet waarmaken. Tegenover de beloftes die een pensioenfonds doet, staat bovendien één gezamenlijke pot met beleggingen”.

“In het nieuwe pensioenstelsel staat de pensioenpremie centraal en doet het pensioenfonds niet langer een belofte over de hoogte van het pensioen. Het pensioenfonds belegt de pensioenpremie en houdt voor iedere deelnemer het persoonlijk deel van het gezamenlijke pensioenvermogen bij. Zo kan iedereen direct zien hoeveel vermogen er voor zijn of haar eigen pensioen gereserveerd is. Daardoor geeft het nieuwe stelsel veel minder aanleiding voor discussie over onzekere beloftes en over de verdeling van de gezamenlijke pot”.

En daar zit het probleem: het pensioengeld wordt belegd, met de kans op een hoger pensioen. Maar ook een lager pensioen. Het argument van minder aanleiding voor discussie over onzekere beloftes is een contradictie, want bij beleggen kan nooit vooraf aangegeven worden hoeveel de uitkering zal zijn. Als in het laatste jaar voorafgaand aan de pensioendatum de beurs crasht, is een groot deel van de pensioenpot verdwenen. En de beurzen worden gemanipuleerd. Lees de volgende artikelen maar eens.
* https://www.marketupdate.nl/beursgang/reddit-gebruikers-worden-nu-opgeroepen-op-zilver-te-jagen-of-is-het-manipulatie/
* https://preview.mailerlite.com/o9c4p4/1609329578969404988/u3o4/
* https://www.goudhub.com/reddit-veroorzaakt-stormloop-op-zilver/?mc_cid=79d8dc1dbe&mc_eid=44d5eb8fe6

Dus hoeveel zekerheid is er, als hele grote beleggers de koersen beïnvloeden via handel in papieren (gemakkelijk en goedkoop verhandelbare beleggingsproducten die gekoppeld zijn aan een onderliggende belegging, zoals zilver, goud, of een beursindex)? “BlackRock moest overgaan tot het daadwerkelijk aanschaffen van het edelmetaal. Want waar sommige ETF’s handelen in producten die ze niet eens zelf hoeven te bezitten, geldt bij de zilver-ETF van BlackRock de afspraak dat beleggers handelen in een product dat ook daadwerkelijk gedekt wordt door onderpand in de vorm van dat product zelf. En dat was precies de truc” (zie: https://www.marketupdate.nl/beursgang/reddit-gebruikers-worden-nu-opgeroepen-op-zilver-te-jagen-of-is-het-manipulatie/).

Aanvullend, ter leering ende vermaeck: Pieter Omtzigt legt uit welke onduidelijkheden, fouten, onbekende factoren en enorme risico’s de nieuwe pensioenwet bevat: https://www.youtube.com/watch?v=0NoS0iAUqnQ&ab_channel=GeenStijl. Dit is obv de stand eind oktober 2022. De belangrijkste: vooraf staat niet vast hoeveel men krijgt. Gegarandeerde aanspraken worden omgezet in variabele aanspraken, “uitkeringen die meebewegen met de economie”. Jaarlijks gaat die omhoog of omlaag, afhankelijk van de beurskoersen en rentestanden. Zoals hiervoor aangegeven: beurskoersen zijn te manipuleren. De perfecte vrijbrief om burgers geld afhandig te maken!

Pensioen, basisinkomen en het socialezekerheidsstelsel vanuit bewustzijn

Eerst een stukje uitleg over het geldsysteem, basisinkomen, pensioen en sociale uitkeringen. Dat is van belang om te zien waarmee het energetisch/spiritueel verbonden is.

belasting

Zwevers (zij die eigenlijk niet hier in 3D willen zijn, verlangen naar 5D, denken te weten hoe de samenleving veranderd moet worden om een betere samenleving te bereiken en met hun gedrag denken dat ze zelf het voorbeeld voor een nieuwe samenleving zijn) hopen op de val van het corrupte geldsysteem, maar beseffen niet dat het huidige geldsysteem uit onze onbewustheid voortkomt. Zo zag ik onlangs een video, waarin de betreffende zwever vertelde dat belasting nergens gebaseerd op is. Daarmee gaat ze voorbij aan het feit dat dualiteit altijd twee kanten heeft: de ene kant levert het draagvlak voor de actie van de andere kant. Denk aan de draconische coronamaatregelen van de afgelopen twee jaren. Het draagvlak bestond uit de angst van de mensheid. Het uiterlijke belastingsysteem heeft dus ook een draagvlak aan de andere kant: innerlijke onbalans. Onbalans/scheefstand levert spanning op en een ander woord voor spanning is … belasting.

Vorm/materie komt voort uit geest/bewustzijn. Een systeemverandering lost dus niets op, want dat is een verandering van vorm. Het bewustzijn van de mens zal moeten veranderen. Als iemand in het huidige geldsysteem schulden maakt, dan verandert een nieuw geldsysteem dat gedrag niet. Datzelfde geldt voor een basisinkomen: geld geven lost niets op; kijk naar hoeveel mensen al jaaaaaren leven van een uitkering. Het vermindert de uiterlijke armoede, maar niet de innerlijke en men is/blijft financieel afhankelijk van anderen ipv op eigen kracht voldoende inkomen te genereren. Ieder mens heeft een unieke kwaliteit en kan die te gelde maken, zodat hij/zij daarmee voldoende inkomen heeft (overvloed). Een basisinkomen is dan overbodig. Alleen in de opstartfase kan het wellicht tijdelijk dienend zijn. Door trauma’s is het voor veel mensen moeilijk geworden om zelf voldoende inkomen te genereren. Dan is er innerlijk werk nodig ipv continu geld verstrekken. Dit is dus het lastige: als sociale mensen willen we elkaar helpen (helperssyndroom), maar daardoor helpen we elkaar vaak juist niet, omdat we het probleem van de ander gaan/willen oplossen, terwijl dat de taak van de ander zelf is. “Zachte heelmeesters maken stinken wonden” is het gezegde. Iedereen heeft zijn/haar eigen levensles(sen).

Daarom klopt belasting voor mij niet. Onder het mom van ‘solidariteit’ met de minderbedeelden worden we verplicht belasting te betalen, geld te geven. Maar de oorsprong van belasting is scheefstand, waardoor men de verbinding met de eigen Bron verloren heeft en energie van anderen nodig heeft. Geld geven, inkomens verstrekken en vermogensoverdrachten lossen de innerlijke scheefstand van een mens niet op, waardoor ook de verbinding met de eigen Bron niet hersteld wordt; het houdt iemand juist in een afhankelijke positie. Op deze manier wordt ook een ander beroofd van (een deel van) zijn/haar Bronenergie, want de scheefstand zorgt voor een opening in diens energieveld, waar niet-eigen energieën de mogelijkheid krijgen energie af te tappen. Daarom noem ik deze ‘solidariteit’ schijnsolidariteit, want mensen kunnen in hun slachtofferschap blijven zitten. Precies wat je nodig hebt om een volk te controleren: zwak, angstig en afhankelijk. Door de eigen scheefstand op te lossen, hervindt men de eigen kracht, omdat men weer in het eigen midden komt. Dat lost ook het draagvlak/grondslag van de uiterlijke belastingheffing op. Al deze energieaftappingen zorgen ervoor dat er dingen met ons geld/onze energie gebeuren, waar wij niet achter staan. Zolang wij geen beheer nemen over ons eigen geld en onze eigen energie, kunnen niet-eigen energieën dat doen. Daarom moeten we naar mijn mening (de energie van/achter) geld begrijpen en ons eigen geld claimen/verinnerlijken.

pensioen

Pensioen is uitgesteld loon, dat gereserveerd wordt voor later (de oudedag), zodat men inkomen heeft als men niet meer werkt. Een deel van je loon wordt verplicht apart gezet voor later. Dus dat is eigen geld, wat pas later beschikbaar komt en dan pas besteed kan worden. Niet iedereen haalt de pensioendatum. Obv de theorie van het nieuwe pensioenstelsel delen we straks allemaal in de plussen en minnen, wat in de praktijk op de minnen neer zal komen. Opnieuw een manier om de burger geld afhandig te maken.
De WIA is een wettelijk vangnet, voor het geval een werknemer in meer of minder mate blijvend arbeidsongeschiktheid wordt.
De WW betaalt de werkgever voor diens werknemer(s).
Bovenstaande zijn allemaal geregelde wettelijke zekerheden, extern, opgezet door een (Matrix)systeem. Maar echte zekerheid vind je in jezelf, in je basis. Evenals veiligheid, vertrouwen en geborgenheid. Dat zijn allemaal thema’s van het basischakra. Door verstorende emoties zijn we uit ons midden geraakt, uit ons gevoel, onze kracht en ook uit onze basis. Het gaat erom in je eigen basis(chakra) te komen. Dat is een andere uitleg van het basisinkomen: in je eigen basis komen. Dit is wat een onvoorwaardelijk basisinkomen verhinderd.

sociale zekerheid

AOW betalen we allemaal via de premies volksverzekeringen. De werkenden betalen de uitkering voor de gerechtigden. Toch kloppen AOW en pensioen voor mijn gevoel niet. Als je doet wat je leuk vindt, oftewel je passie leeft, dan geeft jou dat (Bron)energie. Dat voed je: voedende (Bron)energie. Door te stoppen met werken stop je met het delen van jouw Godskwaliteit. Je sluit je op die manier (voor een deel) af van je Bronenergie. Dat staat haaks op de natuur en de wens om terug te keren naar de natuur en in harmonie en balans met de natuur te leven. Een boom stopt ook niet met groeien op een bepaalde leeftijd en gaat dan leven van/via anderen. Natuurlijk zal de vitaliteit afnemen. Daar moet wel rekening mee worden gehouden. Iemand met minder vitaliteit door ouderdom of ziekte zal minder of geen werk (meer) kunnen leveren, maar heeft dan wel recht om ondersteund te worden. Dat staat buiten kijf, maar in de meeste gevallen is het is mogelijk om op een aangepaste manier en/of in beperkte mate door te blijven werken, zodat een uitkering niet meer of voor een lager bedrag nodig is. Ouderen, die dat willen, kunnen hun kennis delen aan de schooljeugd en werkenden. Dat hoeft uiteraard niet 40 uur per week, maar afhankelijk van de leeftijd en de eigen keuze een x aantal uren per week. Zo blijven ze hun Bronenergie/kennis/Godskwaliteit delen en blijven ze deel uitmaken van en betrokken bij de maatschappij ipv weg te kwijnen in een verzorgingstehuis. Iedereen weet inmiddels dat de kwaliteit van de verzorgingstehuizen te wensen overlaat. Hierin verandering brengen lijkt voor de huidige coalitie (VVD, D66, CDA en ChristenUnie) geen hoge prioriteit te hebben. Dat blijkt als de oppositie opnieuw een debat over ouderenzorg aanvraagt (zie: https://www.youtube.com/watch?v=cytzfv2pxT8&ab_channel=KafkaNL).

Hoeveel gepensioneerden vragen zich tegenwoordig af wat de zin van hun leven na pensionering nog is? Er zijn verscheidene ouderen, die zich betekenisloos voelen. Ik geloof dat door te blijven werken – afhankelijk van iemands vitaliteit – iemand gezonder blijft en diens levenskwaliteit verbetert en/of daardoor langer leeft, omdat men meer in verbinding is en blijft met de eigen Bron. Dat leidt tot een betere gezondheid en immuunsysteem, zodat meer ouderen zelfstandig kunnen blijven wonen.

Ook arbeidsongeschikte mensen kunnen nog steeds gedeeltelijk werkzaam zijn, al dan niet via aangepast werk of ander werk via omscholing. Op die manier blijven ook zij hun Bronenergie/kennis/Godskwaliteit delen en deel uitmaken van de maatschappij ipv aan huis gebonden te zijn. De verplichte verzekeringen kloppen voor mijn gevoel daarom ook niet. Ik begrijp heel goed dat als iemand echt ziek is en daardoor – tijdelijk of blijvend – niet kan werken of volledig arbeidsongeschikt is, hij/zij onderhouden moet worden. Dat staat voor mij buiten kijf. Echter, het huidige zorgsysteem biedt geen echte zorg, maar houdt de noodzaak tot zorg geven in stand (mooi verdienmodel). Werkelijke zorg is onderzoek naar de werkelijke oorzaak van de ziekte, want vanuit holistisch perspectief is er altijd een oorzaak. Los de kern/oorzaak op en het (uiterlijke) symptoom verdwijnt. Uiteraard kost dat tijd en gedurende die tijd mag iemand ondersteund worden. In het oude China werd een dokter pas betaald, als er niemand ziek was. Dat is een hele andere benadering dan het huidige verdienmodel van medici en Big Pharma.

Mensen zijn Goddelijke wezens

In de spirituele wereld gaat men ervan uit dat de mens een Goddelijk wezen is. De mens kan alles creëren wat hij/zij maar wil. Erg bijzonder is het dan dat juist veel van die spirituele mensen vinden dat er een basisinkomen nodig is. Blijkbaar is het voor god een onmogelijke taak om voldoende inkomen voor zichzelf te scheppen: een god met beperkingen dus…. Maar de echte God(in)/Bron is onbeperkt! Zijn/haar scheppingskracht is onbeperkt! Van welke God ben jij een Kind?

GOD kun je ook zien als afkorting voor Galactisch Ordenende Dynamiek (het kosmische ordenend principe), wat zich uit in de Heilige Geometrie. Heilige Geometrie en Galactisch Ordenende Dynamiek worden beschadigd door scheefstanden/onbalans. Een andere uitleg is: Geven, Ontvangen en Delen. In onze huidige maatschappij is het geven, ontvangen en delen bij velen uit balans. Er zijn mensen, die veel meer ontvangen/nemen dan ze geven, en omgekeerd.

Materialistisch denken: geld voor je laten werken

Veel mensen hopen dat geld hen komt aanwaaien. Dromen dat ze de loterij winnen. Of met geld geld willen maken en geld zodoende voor je laten werken. Beide zijn vormen van easy money, waarbij men zelf minimale of geen inspanning/bijdrage hoeft te leveren, zodat “ze zich kunnen richten op wat ze leuk vinden”. Maar dat wat je leuk vindt, geeft je (geld)energie. Je levert een prestatie, waardoor je recht op een tegenprestatie (Wet van Balans). Bankgeld is daarbij een heel praktisch ruilmiddel.

Slavenbewustzijn

Verscheidene spirituele en zo gezegd ‘wakkere mensen’, die van mening zijn dat werken voor slaven is, klagen over de uitbuiting van de mensheid door de elite en bankiers en noemen dit de slavernij van het geldsysteem. Een aantal van deze groep mensen is zelf blijvend afhankelijk zijn van een uitkering en wil niet werken (zoals eerder geschreven, bedoel ik hiermee niet mensen met een gebrek aan vitaliteit vanwege ziekte of ouderdom). Ze mogen natuurlijk een uitkering hebben en klagen, maar daarbij realiseren ze zich niet dat hun gedrag gelijk is aan het gedrag van de gehate elite!!? Immers, wie betaalt uiteindelijk de uitkering? Juist: de werkenden! De werkenden zijn slaven van de uitkeringsgenieters, die niet wensen te werken. Het gedrag van deze uitkeringsgenieters met parasiteren vergelijken en hen slavenmeesters noemen mag niet, want nu heet het ineens samen zullen we alles eerlijk delen, omdat ieder recht heeft op overvloed!!? Hun gedrag is echter net zo parasitair als dat van de elite en de bankiers. Wijzen naar de splinter in het oog van de ander (bankiers), maar de eigen balk niet zien. Zolang dit stuk onbewustheid niet onderkend wordt, verandert er op dat vlak niets en tegelijkertijd houdt dit het Duister in stand. De Duister kan de energie van geld blijven misbruiken, omdat teveel mensen hun innerlijke (geld)energie niet claimen.

Deze uitkeringsgenieters/slavenmeesters nemen geen verantwoordelijkheid voor hun eigen leven, waardoor ze genoodzaakt zijn om te parasiteren op de energie van (een) ander(en). Ze praten over het belang van balans en pretenderen te weten hoe de mensheid in liefde kan leven in de opkomst zijn nieuwe tijd… Ze blijven echter passief wachten op verandering van buitenaf, terwijl ze zelf moeten veranderen door actief te handelen. Dat is het verwonde vrouwelijke dat handelt vanuit slachtofferschap. Hen moeten dingen aangereikt worden ipv dat ze zelf stappen ondernemen. Ze wensen belasting af te schaffen, maar juist belasting zorgt ervoor dat ze inkomen hebben. Ze leven in de illusie dat ze bijdragen door te zijn en/of het veld te dragen, maar feitelijk doen ze niets. Ze zijn niet in staat hun scheppingskracht in 3D te hanteren (want ze kunnen pas in 5D hun ding doen), want anders hadden ze wel een mogelijkheid gecreëerd om nu zelfstandig genoeg inkomen te genereren. Ze hebben moeite met geld (lees: negatieve overtuigingen door onverwerkte trauma’s), vinden dat ze niet hoeven te werken (let wel: je passie leven is ook werken) en geven af op degenen, die wel werken (“werken is voor slaven”) of rijkdom vergaren (terwijl men zelf materie afwijst). Het werkelijke probleem is dat ze in onbalans zijn, in armoedebewustzijn en slachtofferschap leven en geen toegang hebben tot hun eigen Bron, omdat ze door trauma’s of bepaalde overtuigingen daarvan afgesloten zijn. Bovendien is het ook heel erg egoïstisch en kortzichtig om te denken dat iemand voor een ander geld moet verdienen, omdat je vindt dat jezelf niet hoeft te werken. Dit geldt niet voor bijvoorbeeld pandjesbazen, want zij leveren een tegenprestatie. Zij bezitten iets, waarvan ze het gebruik aan een ander verlenen, tegen betaling, in tegenstelling tot uitkeringsgenieters, die niet willen werken. Zij leveren geen tegenprestatie.

Veel spirituele mensen hunkeren naar terugkeer naar het vrouwelijke. Maar het verwonde vrouwelijke mist daadkracht en doekracht (mannelijke kwaliteit). Bovendien, alleen in het vrouwelijke leven leidt tot onbalans, evenals alleen in het mannelijke leven. Het collectieve veld moet de samenleving dragen willen ze iets voor elkaar krijgen ipv dat het individu zichzelf draagt. In matriarchale samenlevingen (zoals Lemurië) werd iedereen gedragen door het collectieve veld. Men kon letterlijk op elkaar steunen; iedereen stond dus scheef. Zelf op eigen kracht iets bereiken was voor hen een hele zware opgaaf en vereist individualiteit, waarvan het groepsbewustzijn gruwt, want dat betekent afscheiding en verlies aan verbinding met elkaar (lees: de mogelijkheid om op de ander te kunnen steunen en (energie) te kunnen tanken (parasiteren)). Door gedragen te willen worden door het collectieve veld leggen zij, die daarnaar hunkeren, de draagkracht buiten zichzelf neer ipv op de eigen innerlijke draagkracht te steunen.

Voorgaande kun je lezen als een oordeel, maar dan zit je in emotie. Iedereen mag doen en laten wat hij/zij wil, zolang hij/zij daar een ander niet mee lastig valt. En daar gaat het mis: men ziet niet dat men een belasting is voor een ander, als men een ander op deze manier nodig heeft. Dat is een feit. Immers, als een ander de oorzaak is dat je verplicht bent om (een deel van je) geld af te staan, omdat die ander niet wil werken, word je door het gedrag van de ander beperkt in jou(w mogelijkheden) om jouw energie op jouw manier te kunnen gebruiken. Sterker nog: een ander dwingt jou dat jij energie afstaat. Als werkende word je verplicht om meer/langer te werken om zelf voldoende te hebben. Daarbij maakt het geen verschil of het patriarchale samenleving is (dwang en opsluiting) of een matriarchale samenleving is (uitsluiting). In spirituele workshops wordt geleerd dat men dingen bij zichzelf dient te houden en op zichzelf dient te betrekken en niet moet projecteren op anderen. Dat mag dan ook toegepast worden op geld en inkomen, behalve voor eerder genoemde uitzonderingsgevallen ivm een gebrek aan vitaliteit. Ook wordt in die workshops aangegeven dat we zelf de regie in handen moeten nemen en we soeverein moeten worden. Dat betekent dat jij bepaalt wat jij met jouw energie doet én verantwoordelijkheid neemt voor jouw financiën. Dat is Meesterschap.

Draagkracht zoeken in het collectieve veld leidt tot onbalans, scheefstand en dus belasting. Hierop is het uiterlijke belastingsysteem gebaseerd. Dat leidt tot afhankelijkheden en voorwaardelijkheid, omdat ze elkaar nodig hebben vanuit behoefte. De veiligheid van de groep verlaten was een no-go. Dit verwonde vrouwelijke uit zich in sociale, socialistische, communistische en marxistische ideeën en idealen: linksdraaiend melkzuur. Dat is goed te zien in de huidige samenleving. Dat linksdraaiend melkzuur zorgt ervoor dat de hele samenleving uit balans is en blijft, de Heilige Geometrie beschadigt en de evolutie stagneert. Terugkeren naar het vrouwelijke, waar zwevers naar hunkeren, is niet de weg naar de gewenste, betere wereld, waarin onvoorwaardelijkheid, eenheid, gelijkwaardigheid, liefde en in harmonie met de natuur leven de kernwaarden zijn. Voor een betere wereld dient men in balans te zijn: man en vrouw staan naast elkaar, als gelijke, en geven samen sturing aan het leven.

Voorbij het geld: oorspronkelijke scheppingskracht

Afgezien van het gebrek aan vitaliteit door ouderdom of ziekte of tijdelijke werkloosheid, dien je zelf in staat te zijn met je scheppingskracht zelfstandig voldoende inkomen te genereren. Daarvoor dien je in balans te zijn met goud en zilver én geld. Goud en zilver zijn het mannelijke, respectievelijk het vrouwelijke aspect van de scheppingskracht. Beide edelmetalen zijn gebruikt om geldmunten te maken. Afwijzing of het ontkenning van geld, zoals zwevers doen, zorgt er dus voor dat men geen volledige toegang tot de oorspronkelijke scheppingskracht kan krijgen. Dit wordt bevestigd, doordat men in 3D niet zelfstandig voldoende inkomen kan genereren, omdat ze zo gezegd pas in 5D hun ding kunnen doen. In elke dimensie zit oorspronkelijke energie. Daarmee kun je in elke dimensie scheppen. Als iemand in 3D niet uit eigen Bron voldoende inkomen kan scheppen, dan heeft hij/zij ook geen volledige toegang tot diens oorspronkelijke scheppingskracht. Deze persoon zal dan altijd in een bepaalde mate van armoede/slachtofferschap blijven, omdat hij/zij de volle potentie niet beschikbaar heeft.

De schepping is gebaseerd op Heilige Geometrie (Galactisch Ordenende Dynamiek of het kosmische ordenend principe). Dat zorgt voor geometrische, gebalanceerde patronen. Als alles scheef staat/elkaar moet dragen, dan is er geen Heilige Geometrie meer, maar ook als daarin één ding scheef staat, is de Heilige Geometrie/de balans verbroken. Je kunt niet 100% liefde zijn, als je nog 0,01% niet-liefde bij je draagt. Het is alles of niets. Zo simpel, zo zwart-wit is het! Het is precisiewerk! Dit is niet om iemand te veroordelen, maar om het belang van geld te laten zien, voorzover je nog gelooft dat geld maar een 3D-ding is en in andere dimensies niet bestaat. Je dient zuiver om te kunnen gaan met geld om toegang te krijgen tot jouw volledige (oorspronkelijke) scheppingskracht, want onbalans verhindert die toegang. Emoties, persoonlijke meningen en uitzonderingen zijn niet relevant. Voorbeeld: je bent een dief, als je steelt. De reden dat je steelt, kan een reden voor strafvermindering zijn. En er is een groot verschil tussen stelen, omdat je het leuk vindt of stelen omdat je honger hebt, maar in beide gevallen heb je je gedragen als een dief. Emoties kunnen een reden zijn voor strafvermindering, maar je voldoet in het gros van de gevallen nog steeds aan de definitie van het woord ‘dief’, ook al vind je dat emotioneel niet kloppend. Er wordt op dat punt geen onderscheid gemaakt. Datzelfde geldt mbt onbalans/scheefstanden en het zuiver gebruik van je scheppingskracht.

Het ergste Duister moet naar mijn mening dan ook nog komen: zij die zich voordoen als licht, maar uiteindelijk het slachtofferschap – en daarmee de Matrix – in stand houden door geen verantwoordelijkheid te nemen voor hun leven en afhankelijk van anderen. Tijdelijke ondersteuning van iemand bij het leren te gelde maken van diens passie om zelfstandig voldoende inkomen te genereren/vrucht te dragen, is toegestaan, omdat hij/zij de bereidheid toont om zelfstandig te worden en verantwoordelijkheid te nemen voor diens leven. Die bereidheid tot herstel van de balans zorgt voor medewerking van het Universum.

Zodra we dus:
1) alle negatieve overtuigingen op geld en banken hebben opgeruimd;
2) in staat zijn zelfstandig voldoende inkomen te kunnen genereren en dus bereid zijn zelf te werken (inspanning te leveren) en op die manier een bijdrage te leveren;
3) in staat zijn onze plek in te nemen in de natuurlijke Flower of Life (dat kan alleen als men uitgelijnd is met de eigen Bron en de eigen scheefstand opgeheven is); en
4) integer te zijn, bereiken we een bewustzijnsstaat, waarin de oorspronkelijke, Goddelijke scheppingskracht weer beschikbaar komt.
En dan gaan we voorbij geld. Geld is dan niet meer belangrijk, want men schept op eigen kracht wat men nodig heeft. Dan kun je geld loslaten, omdat je de vorm hebt begrepen. Alle uiterlijke basiszekerheden, zoals opgenomen in het socialezekerheidsstelsel en het pensioenstelsel, kunnen komen te vervallen en afgeschaft worden.

Die oorspronkelijke scheppingskracht (in de Egyptische mythologie Atum genaamd) is een onderdeel van je kristallijne bewustzijn (Christuswezen). Het kristallijne veld is in Patagonië te vinden. De code van Patagonië is uit te leggen als: vanuit gronding (1) vorm (6) (p = 16) geven aan de belichaming (1) van jouw blauwdruk (2) van de Bron (0) (t = 20) als basis (a = 1), zodat je scheppingskracht (g = 7) beschikbaar is via alle vijf elementen (1 t/m 5 = 15 = o) vanuit het gevoel (n = 14) en alle negen lagen (i = 9) verbonden zijn (e = 5 = het verbindende element ‘ether’), oftewel je oorspronkelijke scheppingskracht kunnen belichamen in je gevoel. Daarmee wordt dus ook Atum geactiveerd: de scheppingskracht van de Bron zelf.

Met het bereiken van je oorspronkelijke scheppingskracht heb je het punt voorbij geld bereikt! Je wordt je eigen bank, want je draagt/belichaamt je eigen gouden- en zilverenbewustzijn! Niet langer ben je slaaf van het geldsysteem, want jij creëert wat je nodig hebt, omdat je (de energie en de vorm van) geld begrijpt. Sociale zekerheid, belastingen en pensioen zijn overbodig in een bewustzijnsstaat, waarin je zelf alles kunt creëren als onbeperkt Bron-/Goddelijk wezen. Geld is dan totaal niet meer relevant!
En dat punt komt in 2023 beschikbaar, mits je in balans bent met geld, goud en zilver.

Patrick Scheers
www.5D-geld.nl