Lichaamsbewustzijn: the power of embodiment

L

Inleiding

Embodiment betekent belichaming, belichaming van een eigenschap of kwaliteit. Het betekent dat je praktijkervaring hebt en derhalve uit ervaring spreekt. Je leeft je woorden. Je fysieke lichaam heeft een eigen bewustzijn: het lichaamsbewustzijn. Dit bewustzijn heeft ook een geheugen en leervermogen. Dat is de verbinding met de stof, met de aarde. Dat is wezenlijk anders dan geesteskracht, want geesteskracht mist vastigheid in de vorm van een fysiek ankeringspunt. De geesteskracht mist de ervaring (vrouwelijk) en ook de daadkracht (mannelijk). Voldoende lichaamsbewustzijn is sterker dan geesteskracht. Het is letterlijk los van de grond en zweeft derhalve. Voor Meesterschap is belichaming echter essentieel. Het betekent dat jij jouw Godskwaliteit(en) belichaamt en zodoende kunt uitdragen, maw je draagt vrucht. Je woorden zijn niet meer leeg, maar vol met doorleefde energie.

Magie in 3D

Door belichaming ontstaat magie in 3D. Doordat je in je midden bent, ben je weer uitgelijnd met je eigen Bron. Jouw hogere wezen kan helemaal tot in de stof indalen. Op die manier ontstaat er alchemie. Zodra je uitgelijnd bent met de Bron, dus je hebt je emoties losgelaten, kun je universele principes/wetten vanuit zuiverheid toepassen. Je kunt dan weer scheppen vanuit harmonie. Emoties zorgen voor onbalans en voor wancreaties. Scheppen in harmonie geschiedt via rechte lijn en leidt tot patronen/scheppingen obv Heilige Geometrie. Universele energie komt via je kruin in je basis en zonder emotionele vervorming/kleuring (emotionele programmering of oordelende emoties) kan de energie in je basis aankomen en dus aarden. Om Meesterschap bereiken zijn naast belichaming ook geld, ego, individualiteit belangrijk. Het ego zorgt ervoor dat je ruimte kunt innemen, omdat je weet wat jouw grens is en waarde grens van de ander is. Daarom gaan geld, ego, individualiteit en belichaming hand in hand samen met Meesterschap. Meesterschap is verantwoordelijkheid nemen voor je eigen leven en leven in overeenstemming met de universele principes/wetten.

Verschil overgevoeligheid en hooggevoeligheid

In het lichaamsbewustzijn  is het oorspronkelijke gevoel opgeslagen, evenals je intuïtie. Door emoties/emotionele kleuringen en vertekeningen zijn we hiervan afgesloten geraakt. Maar zodra de emoties in balans gebracht zijn, is er weer toegang tot het lichaamsbewustzijn. Dat is ook in staat te voelen. Dat is hooggevoeligheid, want dit gaat voorbij het emotionele gevoel. Dat is iets anders dan overgevoeligheid.

Hooggevoeligheid betekent dat je veel voelt zonder dat vanuit een emotionele kleuring/vervorming te doen. Overgevoeligheid daarentegen is het gevolg van geen aandacht hebben besteed aan je verwonding/trauma, zodat het kan helen. In plaats daarvan is de wond in tact gebleven en is men erom heen gaan draaien, ertoe leidend dat men creëert vanuit vervormde, emotionele kleuring en oordeelt vanuit emoties. Een voorbeeld bij zwevers daarvan is geld. De beladenheid op geld is het gevolg van het misbruik van de eigen Godskracht en dientengevolge het verlies van de eigen Godskracht. Dit trauma leeft bij heel veel zwevers. In plaats van naar binnen te gaan, projecteren ze op de rijken dat zij geld misbruiken en dat geld afgeschaft moet worden. Maar onbewust het is hun herinnering aan hun eigen misbruik van hun Godskracht. Er is dan ook een reden dat er op dit moment zoveel schrijnende gevallen zijn. Levenslang hebben zij het trauma op geld genegeerd. Dat heeft zich allemaal kunnen opstapelen. Dat zorgt voor de overgevoeligheid op geld en de afwijzing daarvan. Veel mensen gaan voorbij aan het feit dat hun uiterlijke situatie het gevolg is van hun bewustzijn. Vervolgens verwijten ze banken en de elite voor de ellende van hun uiterlijke situatie. De weerstand en hardheid van het systeem is uiteindelijk je eigen armoedebewustzijn en daaraan vast blijven houden. Dat gebeurt (meestal) onbewust. Zoals vermeld in mijn artikel van 19 september 2019 heeft ook ten tijde van Lemurië misbruik van de eigen Godskracht plaatsgevonden, niet alleen Atlantis, maar ook alle voorgaande tijdperken. Er ontstonden allerlei wancreaties obv egokeuzes, die afweken van de natuurlijke orde/schepping/de rechte lijn. Daarop is een reactie gekomen dat zoiets niet meer mocht plaatsvinden. Bij de Val van Atlantis is de scheppingskracht geminimaliseerd en vertraagd, teneinde de mensheid tegen zichzelf beschermen, alsmede het universum tegen de mensheid te beschermen. Immers, door te scheppen vanuit emoties werden die mensen een ongeleid projectiel (emotioneel instabiel) en daarmee een gevaar voor zichzelf en de rest van het universum. Besef dat een emotioneel instabiel persoon levensgevaarlijk is, wanneer zijn/haar scheppingskracht niet beperkt zou worden. Met een vingerknip kan hij/zij het hele universum vernietigen!! Zo’n iemand moet gecontroleerd worden, teneinde hem/haar tegen zichzelf te beschermen, alsook het universum.

Goudenbewustzijn

Zodra beide uiterste van de dualiteit en polariteit weer in balans zijn, ontstaat het gouden bewustzijn. Ook het gouden bewustzijn is een onderdeel van het lichaamsbewustzijn. In de celgeheugen zit die herinnering opgeslagen, omdat het tot ons oorspronkelijk bewustzijn behoort als oorspronkelijke mens.

Volgens de verhalen hebben de Anunnaki de mens als slaaf geschapen om goud voor hen te delven. Waarom zou een zeer geavanceerd buitenaards ras met een hoge technologische ontwikkeling een mens creëren ipv robots om het werk laten doen? De oorspronkelijke mens is verbonden met het Gods-/Goudenbewustzijn. Goud is al verinnerlijkt. Doordat goud binnen is, kan goud ook buiten worden gevonden: zo binnen, zo buiten. Door de vallen in bewustzijn is de mensheid haar goudenbewustzijnsstaat en haar eigen Licht verloren geraakt. Door letterlijk uit verbinding te scheppen is de mensheid de Godskracht gaan misbruiken en uiteindelijk daarvan afgesloten geraakt. Zover is de mensheid uit balans geraakt. Dat misbruik is ontstaan door de emotionele programmering. Zoals verwoord in mijn vorige artikel kun je de Archonten in die zin zien als helpers, want zij proberen de negatieve emoties uit de mensheid te verwijderen door ze actief op te roepen. En gaan daar net zo lang mee door, totdat de mensheid niet meer vanuit emotie reageert. Op dat moment houdt de mensheid haar energie bij zichzelf en kan ze zich richten op hetgeen zij wil. Dat is energetische soevereiniteit. Dat is altijd sterker, want de Archonten ontlenen ‘hun’ scheppingskracht door manipulatie van de mensheid, waardoor zij vanuit emotie(s) gaat reageren. Archonten zorgen ervoor dat er situaties in ons leven komen, die veel emoties in ons oproepen, zodat zij voeding hebben. Dat is wat verteld wordt. Of helpen zij ons om te neutraal naar een situatie te gaan kijken?? Niet (langer) meer te reageren vanuit emotie, hoe groot het leed ook is. Dat we mogen leren om niet vanuit emoties te handelen, zodat we het leven kunnen aanvaarden zoals het komt, zonder oordeel??

Het groepsbewustzijn zorgt ervoor dat het individu zich dienstbaar stelt aan de groep. In die zin moet de groep voorop worden gesteld en bepaalt de groep hoe men dient te leven. Zo niet, dan word je buitengesloten. 80 jaar geleden was dat ook een zeer populaire gedachte… Het individu werd ondergeschikt gemaakt aan het groepsbelang. Daarmee wordt direct de scheppingskracht van het individu beperkt en afgetapt ten gunste van de groep. Het individu wordt op deze manier al uit diens kracht/rechte lijn gehaald. Dat zorgt voor een scheefstand tov de eigen rechte lijn en dientengevolge wancreaties, alsmede belasting in diens eigen energetisch systeem. Alle emotionele redenen zijn misbruik van de Godskracht/scheppingskracht. Om persoonlijke redenen gaat men afwijken van de rechte lijn.

Emoties als uitgangspunt is per definitie onbalans

Als men de emotie als uitgangspunt neemt, dan start men al vanuit onbalans. Men reageert al op de beweging, terwijl nog niet duidelijk is dat men dient te reageren. Men handelt al, voordat men heeft afgestemd of handelen nodig is. Bijvoorbeeld men ziet iemand lijden en gaat al direct proberen het lijden van die persoon te verzachten zonder eerst in zichzelf naar binnen te gaan en afstemmen (vanuit het midden) of hulp nodig. Men investeert in de ander al energie, terwijl dat wellicht helemaal niet de bedoeling is. Want soms help je iemand door niet te helpen, omdat het de bedoeling is dat hij/zij zelf moet handelen. Het is een (levens)les voor de ander. Als de ander in slachtofferbewustzijn verkeert, dan zal de ander niet naar binnenkeren, maar naar buiten richten en via medelijden hulp/energie geven afdwingen.

Dus de werkelijke vraag is welke scheppingskracht dient gecontroleerd te worden of desnoods vernietigd? Iedereen, die schept vanuit oordelende emoties, staat een bepaald misbruik toe: de mogelijkheid om te parasiteren op de energie van een ander. Hoeveel mensen scheppen vanuit de emotionele programmering oftewel emotionele kleuringen (we moeten elkaar helpen en alles delen) en hogere idealen (basisinkomen)? Al die hogere idealen missen gronding/realiteitszin. Hoe kun je je Meesterschap bereiken, als je financieel geen verantwoordelijkheid neemt. Je kunt toch niet verwachten dat je levenslang verzorgd wordt, zelf achterover kunt leunen en verlangen dat een ander voor jou alles regelt?? Iedereen dient juist zelf het beheer/de verantwoordelijkheid te nemen voor zijn/haar financiële stroom.

De scheppingskracht vanuit onbalans/emoties moet een halt worden toegeroepen. Misbruik van Godkracht: never ever again! Dus óf je controleert jezelf (= verantwoordelijkheid nemen/Meesterschap) op alle gebieden, ook financieel, óf je wordt gecontroleerd (slavernij). Dit is de shift/splitsing, welke gaande is.

A society out of control needs to be controlled.
Een op hol geslagen samenleving moet gecontroleerd worden.

In een emotie zitten betekent dat de emotie het uitgangspunt is. Dat is uit het midden en dus een scheefstand. Eén van de elementen is uit balans en overheerst dan. Als het aarde-element uit balans is, dan wil men vasthouden aan het oude/bekende en weigert te veranderen, terwijl de situatie loslaten vereist. Als het waterelement uit balans is, dan handelt men vanuit medelijden ipv medeleven. Als het vuurelement uit balans is, dan handelt men vanuit agressie en weigert men een situatie te accepteren. Is het luchtelement uit balans, dan wil men niet op Aarde zien; men verblijft liever in de hogere love & lightsferen. Echter, het houdt een keer op… of je bent op Aarde en maakt deel uit van het leven of je vertrekt.

Meesterschap is verantwoordelijkheid nemen

Slechts een enkeling is bereid om verantwoordelijkheid te nemen op financieel gebied. Dat betekent uiteraard niet dat zodra iemand financiële verantwoordelijkheid neemt uit de financiële problemen is, maar de weg om eruit te komen wordt wel geopend. Het heeft levenslang kunnen opstapelen. Voldoende is dat men de bereidheid heeft om dit trauma te willen helen en dat men doorzet wanneer het zwaar wordt. En daar zit het probleem bij de zwevers: ze ontkennen geld, willen niet hier op Aarde zijn, veroordelen het ego, wijzen het fysieke lichaam af, beweren dat het lichaamsbewustzijn het ascensieproces saboteert en leven op een roze wolk. Totaal niet aanwezig/gegrond in en geen begrip voor de functie van 3D. Zoals eerder geschreven (zie mijn artikel ‘You understand money, you understand life: the next step in evolution’ van 28 augustus 2019) biedt 3D de mogelijkheid om al je angsten te helen, zodat het weer onderdeel kan zijn van jouw Licht. Verantwoordelijkheid nemen voor de eigen fouten/angsten verhoogt je trilling. Daardoor neem je ook letterlijk je eigen ruimte op dat levensgebied weer in. Want zolang je je ruimte niet inneemt, ben je niet gegrond. Gebrek aan gronding/ruimte openlaten heeft tot gevolg dat je gemanipuleerd/gecontroleerd kunt worden. Goed gegrond zijn betekent staan als een boom, diep geworteld in de Aarde. Dat kan alleen, als je hier op Aarde wilt zijn. Het houdt ook in dat je hoger bewustzijn helemaal tot in je basis kan aankomen zonder enige emotionele kleuring/vervorming.

Lees het volledige artikel in de pdf hieronder.

Download pdf document