Het rode gevaar genaamd socialisme

H

Bij de vallen in bewustzijn hebben we het contact met de Bron verloren. Door een gebrek aan te weinig eigen identiteit stond de groep voorop. De groep(sleiders) bepaalde(n) de richting, vaak ten koste van het individu. Dit is het negatieve groepsbewustzijn. Ondanks dat de samenleving matriarchaal was, was er sociale controle. De huidige patriarchale samenleving weerspiegelt dit: de meerderheid bepaalt en sociale controle is aanwezig nog steeds (let op elkaar). Beide zijn één kant van dezelfde medaille. Democratie is de dictatuur van de meerderheid.

Het groepsbewustzijn vereist sociaal wenselijk gedrag: elkaar helpen en delen met anderen, maar ook rekening houden met elkaar, zoals momenteel te zien is in de coronaregels: denk aan elkaar en houd afstand. Dat lijkt sociaal vanuit groepsbewustzijn bezien, maar vanuit het individu bezien niet, want het individu kan hinder ondervinden van de regels. Het individu wordt beperkt in zijn/haar (bewegings)vrijheid in het belang van de groep. Dit is de onbewustheid van het groepsbewustzijn.

Tot dit onbewuste groepsbewustzijn behoren ook de belastingen en sociale voorzieningen, alsook het idee van een onvoorwaardelijk basisinkomen. Aan de buitenkant wordt gepoogd de scheefstand/onbalans te herstellen. De ‘sociale’ politieke partijen laten deze onbewustheid zien in hun standpunten. Hier komt Vadertje Staat vandaan: hij regelt het wel, waardoor het individu niets hoeft te doen. De verticale lijn (de rechte lijn) van elk individu met zijn/haar eigen Bron is verbogen naar horizontaal: dienstbaar zijn aan de groep ipv de eigen Godsvonk.

In zowel de matriarchale kant van het groepsbewustzijn, als de patriarchale kant is er een samenklontering van macht bij een (selecte) groep individuen. Als men het directe contact met de eigen Bron verloren heeft, dan corrumpeert macht. Men is letterlijk van God los en denkt zelf god te zijn en voor god te mogen spelen. Bij bureaucraten is dit machtsmisbruik duidelijk zichtbaar, maar het doet zich ook voor in het bedrijfsleven. Iedereen in een positie om voor een ander iets te mogen bepalen, kan zijn/haar macht misbruiken.

Momenteel wordt zichtbaar hoe bepaalde zeer rijke en machtige individuen al jarenlang achter de schermen bezig zijn geweest met de voorbereiding van een nieuwe wereldorde. Hun plannen worden nu tot uitvoering gebracht via de Great Reset, waarbij de coronapandemie wordt aangegrepen om deze plannen geaccepteerd te krijgen bij de mensen. Onder het mom van ‘Build back better’ en ‘Agenda 2030’ verkondigen de regeringen het ‘nieuwe’ normaal en dat het nooit meer zal worden zoals het oude normaal, gevolgd door public shaming van iedereen die een tegengeluid laat horen. Aanvullend is er vervolgens het verwijt dat men bloed aan zijn/haar handen heeft als men de regels niet volgt, waardoor het aantal besmettingen toeneemt, evenals het aantal ziekenhuisopnamen. Daarbij vergetend wat de werkelijke oorzaak van het bedden- en personeelstekort is: Ruttes bezuinigingen. Voor de bezuinigingen waren er 2.200 bedden beschikbaar, momenteel nog maar 1.100. En gemakshalve is de jaarlijkse griepgolf ook verdwenen.

Kapitalisme en bezit zijn voor de nieuwe wereldorde een doorn in het oog. De bedoeling is dat ongelijkheid tussen mensen verder verkleind wordt of zelfs weggenomen wordt door bijvoorbeeld het extreem verhogen van de belastingen: https://www.weforum.org/agenda/2020/02/global-wealth-inequality-piketty/. Dat lijkt nobel, maar nog steeds wordt als oplossing gezien de uiterlijke wereld veranderen, terwijl de innerlijke wereld het enige is dat telt: het bewustzijn en daarvoor verantwoordelijkheid nemen. Hoewel kapitalisme bepaalde mensen aanzet om winst na te jagen ten koste van anderen, biedt het ook de mogelijkheid om je Godskwaliteit maximaal te ontplooien.

In het artikel https://www.weforum.org/agenda/2020/08/building-blocks-of-the-great-reset/ is te lezen wat de vier bouwstenen van de Great Reset zijn. Daarin wordt ook Rutger Bregman aangehaald, de grote promotor van een onvoorwaardelijk basisinkomen?!! De wolf in schaapskleren! Verschillende zwevers zien zijn voorstel van een onvoorwaardelijk basisinkomen als dé oplossing. De ideale mogelijkheid om het volk te controleren, zoals de Romeinen al wisten: geef het brood (basisinkomen) en spelen.

In een ander artikel te vinden op dezelfde website staat een ‘voorspelling’ over de wereld in 2030: https://www.weforum.org/agenda/2016/11/8-predictions-for-the-world-in-2030. Het eerste punt valt direct op: “Alle producten zijn diensten geworden. ‘Ik bezit niets. Ik heb geen auto. Ik heb geen huis. Ik heb geen apparaten of kleding ”, schrijft de Deense parlementslid Ida Auken. “Winkelen is een verre herinnering in de stad 2030, waarvan de inwoners schone energie hebben en op verzoek lenen wat ze nodig hebben. Het klinkt utopisch, totdat ze vermeldt dat elke beweging van haar wordt gevolgd en buiten de stad leeft een hoop ontevredenheid, de ultieme weergave van een samenleving die in tweeën is gespleten”.

Kortom: geen bezit meer. Daarmee ook weg identiteit en weg individualiteit, want hoe kun je eigendom hebben, als je een nobody bent? Maar wie bepaalt wanneer en onder welke voorwaarden jij daarvan gebruik mag maken? De digitalisering neemt alsmaar toe en daarmee de mogelijkheid van een selecte groep mensen om iedereen te controleren, wat momenteel al gebeurt in het communistische China. Dit is het rode gevaar: communisme, een systeem. waarbij bezit (huizen, fabrieken, kapitaal) gedeeld wordt. In het communisme zijn alle bedrijven en instellingen van de Staat. Dit in tegenstelling tot het kapitalisme waarbij bezit van een individu is. Alle leden van een communistische samenleving krijgen een even groot deel om te gebruiken. Zo zijn er geen verschillen in rijkdom. Alleen zoals blijkt uit de communistische regime hebben slechts enkelen de mogelijkheid om toe te treden tot de regering. De ideeën van de Great Reset lijken sterk op het communisme (het onbewuste groepsbewustzijn), alleen nu met technologie en digitaliteit erbij.

Tegelijkertijd kun je het rode gevaar ook anders uitleggen: zij die vanuit of in hun basischakra leven. Het basischakra is rood gekleurd. Zij belichamen hun Godsvonk en zijn daarmee losgekomen van het verstikkende, onbewuste en controlerende groepsbewustzijn. Zij staan op eigen benen, zijn vrij en vormen geen belasting meer voor de samenleving, omdat ze tappen uit eigen Bron. Door deze directe verbinding met de eigen Bron weten ze wat de bedoeling van de Bron is, omdat ze tegelijkertijd ook Bron zijn. Dat is een gevaar voor het onbewuste groepsbewustzijn.

Dit is dus een andere samenleving, welke ervan uitgaat dat de volgende sprong in evolutie via bewustzijn gaat ipv digitalisering en robotisering. Deze samenleving staat lijnrecht tegenover de voorspelde samenleving, waarin de bevolking geen zelfstandigheid heeft en enkel vrijheid heeft, zolang zich aan de spelregels van het systeem houdt. Want anders zou je ook niet gevolgd hoeven te worden. Iedereen moet wel in de pas blijven lopen. Iemand volgen komt voort uit de behoefte de ander te willen controleren. Daarvoor zijn mensen nodig, die dat werk uitvoeren; in de huidige maatschappij controleambtenaren genaamd.

In de door mij beschreven samenleving is iedereen in zijn/haar midden en controleert men zichzelf in tegenstelling tot de ‘voorspelde’ samenleving. Want waar het naar mijn mening vanuit Bron bezien omgaat, is: (zelf)controle. Back in line, uitgelijnd zijn met Bron. Men neemt zijn/haar verantwoordelijkheid voor zijn/haar handelen, denken, doen en laten en laat dat niet aan een ander over. De huidige ongecontroleerdheid komt voort uit onbalans veroorzaakt door emoties als uitgangspunt te nemen en geen verantwoordelijkheid te nemen voor het leven. Emotioneel instabiele mensen zijn ongeleide projectielen. Dat kan de Heilige Geometrie schaden.

De nieuwe wereldorde geeft een eigen andere uitleg aan controle: de ongecontroleerdheid van de mensheid moet van buitenaf gecontroleerd worden ipv vanuit de mens zelf. Het zorgt ervoor dat er iets (AI) of iemand (elite die denkt god te zijn) boven de mens moet staan om alles in de gaten te houden en controleren: Big Brother, het alziend oog. Dat zorgt er ook voor dat de onbalans en disharmonie in stand worden gehouden, precies wat het onbewuste/de Archonten goed uitkomt, want alleen op die manier zijn zij van hun voortbestaan verzekerd en kunnen zij blijven parasiteren op de energie (negatieve emoties) van anderen, omdat ze afgesloten zijn van hun eigen Bron/Licht.

Alleen door de eigen rechte lijn te hervinden en afstand te nemen van het onbewuste groepsbewustzijn wordt men de Meester, die men in werkelijkheid is. En zo kun je de 1,5 meter afstand houden op een andere manier uitleggen: verbind je met en lijn je uit op je eigen Bron. Van daaruit kun je opnieuw verbinden met anderen, maar wel vanuit gelijkwaardigheid, omdat je weet wie je bent. Je bent in je basis, in staat zelfstandig je eigen inkomen te genereren en je hebt jouw ruimte ingenomen, waardoor jouw Bronbewustzijn op Aarde kan zijn. Je deelt jouw overvloed door jouw Godskwaliteit te delen, niet geld. Geld is een bijkomstigheid en dient ter balancering van een energieuitwisseling. Alleen dan ontstaat er harmonie, welke in overeenstemming is met onze oorspronkelijke natuur. Dat vereist in de eerste plaats verantwoordelijkheid naar jezelf en naar jou als Bron toe ipv het onbewuste groepsbewustzijn.

Patrick Scheers
www.5D-geld.nl