De draak nader beschouwd

D

De draak

 • is scheppingskracht.
 • is de eerste vorm, toen materie ontstond.
 • is te vinden in elke schepping.
 • is hoeder van het goud(enbewustzijn).
 • is hoeder van het Godsbewustzijn.
 • is verbonden met geld.
 • is verbonden met de banken vanwege de verbinding met geld.
 • staat volgens de Chinese astrologie voor: trots en levendig, enthousiast, onweerstaanbaar, geestdriftig, succesvol, krachtig, extravert, inspirerend en voelt zich uitverkoren. Ze zijn geboren onder het teken van geluk.
 • is in China ook het teken van de keizer en is bij ouders die een kind willen bijzonder populair.
 • is een machtig wezen.
 • heeft de draak te maken met leiderschap.
 • is verbonden en in balans en harmonie met de natuur en om die reden meebewegend.
 • is soeverein, autonoom en zelfstandig.
 • is verbonden met de ki-energie, levenskracht, die door de meridianen in je lichaam stroomt.
 • vraagt om verantwoordelijkheid te nemen voor je leven, op alle gebieden.
 • vraagt om integer en zuiver te zijn: je woorden leven/belichamen.

Vrijheid is relatief; vrije wil is relatief

Vrij zijn, wie verlangt er niet naar? Maar wat is vrij zijn? Vrij van elke vorm van verplichting, vrij om je eigen weg te gaan, vrij van angsten, afhankelijkheden, beperkingen en blokkades. Leven vanuit jezelf, van binnenuit, zonder dat een ander jou kan dwingen iets te doen. Dat is voor veel mensen de definitie van vrij zijn. Je hoeft niet te dansen naar de pijpen van een ander, maar je kunt de melodie van jouw ziel volgen. Dat kan alleen als je volledig verantwoordelijkheid neemt voor jouw handelen en energie. Maar ben je dan ook spiritueel vrij?

Er zijn nog steeds wetmatigheden, er is nog steeds oorzaak en gevolg, er is nog steeds de kosmische orde. Ondanks dat je vrij bent van alle aardse (machts)wetten, ben je niet vrij van natuur-/universele wetten (de Goddelijke wil). Gods wil geschiede, niet jouw persoonlijke (vrije) wil. Je bent vrij om jouw leven in te richten zoals jouw ziel dat wil, zodat jouw ziel zich volledig kan ontplooien overeenkomstig ziele-/Gods plan. Maar als er nog onbalansen te verrekenen zijn, komen ze op je pad. Zodra je zover bent, dat je onbalansen hersteld zijn, dan nog steeds dien je te gehoorzamen aan de natuur-/universele wetten: het kosmisch ordenend principe. Met vrije wil komt ook de verantwoordelijkheid om in overeenstemming met de Goddelijke wil te leven.

Door in overeenstemming te leven met de Goddelijke wil, universele en natuurwetten, het kosmisch ordenend principe kan de Hemel op Aarde komen. Vanuit de overkoepelende Bron word je aangestuurd. En hier zie je de kopie tussen Hemel en Aarde, waar de Yahweh (de hoofdarchont) een exacte kopie heeft gemaakt van de Hemel, met zichzelf op de troon en iedereen onder hem, dient te luisteren naar zijn wil/wetten. Omdat Yahweh het gevoel mist, moeten die wetten (de tien geboden) op schrift komen, want via het gevoel kan hij het niet overbrengen.

Een goed voorbeeld daarvan is de huidige uitleg/definitie van solidariteit in onze westerse maatschappij. Vanuit emoties worden oplossingen bedacht om gelijkheid en gelijke verdeling van rijkdom te realiseren: socialisme, communisme, nivellering van belastingheffing via belastingheffing, het socialezekerheidsstelsel, basisinkomen, NESARA/GESARA en andere vormen van armoedebestrijding. Allemaal symptoombestrijding, nooit de werkelijke kern rakend, maar altijd erom heen draaiend. Vanuit het hoofd zijn het prachtige, ‘sociale’ ideeën, maar dwang, controle en macht zijn nodig om de gelijkheid te bereiken. Dat gaat ten koste van echte vrijheid!

“Academics have been the supporters of communism because they have never lived under such systems and always talk about equality materially rather than equality of rights. You cannot have freedom (liberty) and equality simultaneously” (Armstrong Economics: https://www.armstrongeconomics.com/world-news/wef/schwab-admits-he-controls-trudeau-cabinet-of-canada-now-the-world/).

Waarom geld willen herverdelen, als mensen geld afwijzen? Volgens met name spirituele mensen is geld niet belangrijk. Waarom iemand dan gratis geld geven? Herverdelen is dan water naar de zee dragen. Bij desinteresse gaan mensen onverantwoorde dingen doe met geld: koopzucht, consumeren en overbieden van producten. Waarom gratis geld geven als men er onverantwoord mee omgaat?

Het idee van herverdelen, inkomensnivellering en vermogensoverdrachten uit zich politiek in de linkse partijen en de daarbij behorende bureaucratie en overtollige functies. Het sociaalemotionele gedachtegoed is uiterst beschadigend voor de Heilige Geometrie/de kosmische orde: de huidige maatschappij met haar machtsmisbruik, vervuiling en de bescherming van de zwakkeren is het resultaat daarvan. Alles vanuit de emoties/het slachtoffer bekijkend. Maar wat nu als het slachtoffer de dader is? Doordat het emotioneel gehecht is en daardoor de verbinding met de eigen Bron verloren heeft.

Het schoolsysteem draagt bij aan het in stand houden van het slachtofferschap, want het emotionele/’sociale’ idee wordt als uitgangspunt genomen. Daardoor wordt het gevoel/het gezonde verstand weggedrukt en gaat men vanuit het intellect/op intelligente manieren proberen oplossingen te bedenken. Daarbij wordt gepoogd het gevoel proberen te verwoorden, maar nimmer kan het de lading dekken. Dat blijkt bijvoorbeeld uit het gebruik van de woorden ‘redelijkheid’ en ‘billijkheid’. Dit zijn zogenaamde open termen, die niet vast staan, maar afhankelijk zijn van de situatie (én het rechtsgevoel: wat als redelijk en billijk ervaren wordt). Op deze manier gebruiken de emoties het intellect/de ratio om zo lang als mogelijk om de kern heen te kunnen blijven draaien.

Gelijkheid in vorm is niet hetzelfde als gelijkheid in geest

Het schoolsysteem leert ons vanuit het hoofd alles te benaderen en beredeneren, ook wat gelijkheid zou moeten betekenen. En daar zit het probleem: gelijkheid wordt benaderd vanuit de materie en is dus gericht op de uiterlijke wereld ipv de innerlijke. Als de een aanzienlijk meer heeft of verdient dan een ander, wordt dat als een ongelijke verdeling beschouwd. Dat is mentale benadering (hoofd) van emoties (gebrek aan gevoel, bewustzijn en verbinding). Er wordt helemaal niet onderzocht naar wat iemand nodig heeft. De statistieken en al hun gemiddelde (denk aan de Nibudnormen) bevestigen de uiterlijke benadering. Wat heb je aan heel veel geld/materie, als je het niet gebruikt? Zeker als straks de vrije energie weer beschikbaar komt, omdat wij vrij zijn, zullen de energiekosten nagenoeg nihil zijn. Als de mensheid straks weer voldoende in balans is, is de innerlijke spanning/belasting nagenoeg verdwenen en zal de uiterlijke belasting(heffing) ook nagenoeg verdwijnen of geminimaliseerd zijn.

Waar dergelijke academici, socialisten en communisten de plank volledig misslaan is dat gelijkheid in vorm zorgt niet voor een bewustzijnsverandering. In geest/bewustzijn zijn we allemaal gelijk, maar door traumatiserende gebeurtenissen is de mensheid afgesloten geraakt van een groot deel van haar bewustzijn. Logisch kijkend naar geld: als iemand niet geïnteresseerd is in geld, zal hij/zij ook niet veel hebben of vast kunnen houden en het ook niet goed of op een verantwoorde manier kunnen gebruiken.

De scheve verdeling van materiële rijkdom moet dan ook benaderd worden vanuit bewustzijn. Vanuit het overvloedsbewustzijn zijn er materiële verschillen, omdat vanuit zielekeuze men kiest of men wil wonen in een villa of een dure auto wil rijden of juist liever in een hutje op de hei wil wonen. Allebei zijn goed, zolang de keuze vanuit de ziel komt ipv het ego. Het ego wil graag pronken met materie/rijkdom, maar vanuit een soberheidsovertuiging of overtuiging dat materie losgelaten moet worden ook laten zien hoe het ‘zou moeten’. Iemand met weinig materiële zaken is niet per definitie deugdzamer dan iemand met veel materiële zaken. Het gaat erom met welke intentie men iets doet: pronken of ervaring!

Daarom moet de echte duisternis nog zichtbaar worden: de geforceerde/gekunstelde manier van delen is onzuiver – en in die zin duister – en heeft niets te maken met het echte/zuivere delen vanuit oprechtheid en integriteit. De duistere manier van delen leidt tot afhankelijkheid van anderen en tot ontkrachting van mensen en ook tot geen verantwoordelijkheid hoeven nemen voor het eigen handelen; de zuivere manier van delen zorgt voor onafhankelijkheid en bekrachtiging. De zuivere manier van delen betekent delen van de meegekregen Godskwaliteit, waarbij geld het gevolg is van balancering van de energieuitwisseling/geïnvesteerde tijd en energie.

Nieuwe Aarde

De huidige schijnsolidariteit vertraagt de komst van de Nieuwe Aarde, want het ‘sociale’ gedrag veroorzaakt scheefstand en dat verstoort de werking van het kosmisch ordenend principe. Sterker nog: het is de kernoorzaak van alle schaduw en machtsmisbruik. En grensoverschrijdend gedrag is het gevolg van machtsmisbruik. Grensoverschrijdend gedrag vindt niet alleen plaats bij the Voice of Holland, maar ook in het bedrijfsleven en natuurlijk ook vanuit de politiek richting de burgers.

Machtsmisbruik heeft te maken met het verlies van de rechte/de uitlijning met de eigen Bron, want als jij in balans bent, bestaat er geen behoefte om macht te hebben over een ander, ook al is de ruimte er. Elke afwijking (links, in het Engels left) maakt controle noodzakelijk, omdat afwijking van de rechte lijn/het kosmisch ordenend principe/de Heilige Geometrie beschadigt. Daarom is uitlijning met je eigen rechte lijn essentieel, want dat zorgt voor zelfcontrole en verantwoordelijkheid nemen. Tevens zorgt dat ervoor dat jij jouw goudenbewustzijn kunt belichamen. Dat brengt de nieuwe Aarde tevoorschijn, want de nieuwe Aarde wordt via ons geboren. Daarvoor zijn het drakenbewustzijn en de kristallijne structuur (Christusbewustzijn) essentieel. De draak is heel gevoelig voor onbalans/misbruik. Onbalans leidt per definitie tot misbruik.

En dat is juist één van de belangrijke functies van 3D: onbalans/misbruik opheffen. Dankzij de dualiteit kan een 8D-deel van uit jouw verbindingslijn met jouw eigen Bron de in 8D ontstane schaduw zien. Schaduw/duisternis is alle (niet-ingenomen) ruimte tussen jouw en jouw verbindingslijn. Dualiteit maakt op elke laag schaduw/elke afwijking tov jouw rechte lijn zichtbaar; in eenheidslicht blijft schaduw onzichtbaar. Hoe schoner jouw uitlijning is, hoie dichter je bij jezelf bent, hoe meer van jouw goud(enbewustzijn) op Aarde kan komen, uiteraard indien je kanaal naar boven open is. Sommige mensen leven wel meer vanuit hun midden, maar hun kanaal naar boven is dicht.

Er is meer tussen Hemel en Aarde: de mens

De mens is de verbinding tussen Hemel en Aarde. Momenteel ontwaakt de Aarde én ook de mens. Het is een wisselwerking: waarbij de Aarde de mens stimuleert en de mens de Aarde. We hebben elkaar nodig. Het is niet zo dat Moeder Aarde het zonder ons af kan, zoals sommigen beweren. Dat zou betekenen dat de hele mensheid op de verkeerde planeet afgezet is! Jij precies daar waar je nodig bent, want anders was je er niet! Bron maakt geen fouten. Het drakenbewustzijn in de mens activeert de Aardedraken/tellurische stromen.

Draken steken ons innerlijk vuur, de Goddelijke Vlam, weer aan, maar ze activeren ook het Christus/kristallijne rasterwerk. Hoe ver je ook afgedwaald bent van je rechte lijn met je eigen Bron, bij terugkeer naar de Bron zal elke fysieke, emotionele, mentale of spirituele blokkade worden uitgezuiverd. Besef daarbij ook dat welke materiële beperkingen er ook gelden: materie komt voort uit geest. Mind over matter. Geest is dus sterker dan materie, omdat het de oorsprong is.

Wanneer wij onze drakenkracht weer zuiver hanteren, zullen de kosmische draken terugkeren en Aardedraken (tellurische stromen) ontwaken (activeren). De Aardedraken zullen dan ook activeren, omdat ze de kosmische draak voelen; de mens belichaamt haar drakenbewustzijn weer. In het fysieke lichaam liggen draken- en slangenpoorten (ki-punten, hara, min-mengpunt). Die bevinden zich in het onderlichaam, de plaats waar (de toegang tot) het oorspronkelijke gevoel te vinden is, door het emotionele veld heen. Zodra het emotionele veld weer in balans is en de emoties niet langer het uitgangspunt zijn, ontstaat de gouden slang. Wanneer de draken- en slangenpoorten geopend worden en beide energieën samenkomen, ontstaat de gevederde slang: Quetzalcoatl, de oprijzende kracht van de kundalini-energie.

Naarmate je verder in je overvloedsbewustzijn indaalt, zul je in staat zijn om beheer te nemen over de materie/jouw gematerialiseerd bewustzijn in vorm. Overal en alles wat verbonden is met jou valt onder jouw beheer/hoederschap, dus ook alles wat aan materie in jouw leven aanwezig is. Materie komt immers voort uit jouw bewustzijn. Fysieke en digitale beperkingen en afsluitingen worden genegeerd.

Neem je verantwoordelijkheid, niet alleen in woord, maar ook in daad!

Patrick Scheers
www.5D-geld.nl