De Christus wordt geboren in het individu

D

in lijn zijn

Zuid-Afrika staat bekend onder andere om de apartheid. Zij draagt de code van apartheid en dualiteit. Omdat ze ook verbonden is met het basischakra van de wereld, heeft de dualiteit in de basis invloed op de gehele wereld. Dat is de ene kant. De andere kant is dat zij dus ook de code van eenheid in zich draagt. Dat is herkenbaar in het groepsbewustzijn dat sterk leeft onder de Zuid-Afrikaanse bevolking. Door de vallen in bewustzijn is het groepsbewustzijn gericht op het overleven als groep. Het individu dient zich daarbij weg te cijferen tbv de groep. Op die manier is het onmogelijk om je Godsvonk te gaan belichamen, want de eigen rechte verbinding met jouw eigen Bron is verbogen; je bent je uitlijning kwijt. Ken u zelve! Daarom is het zo belangrijk individu te worden, want alleen dan kan de Christus in jou geboren worden. Onvoorwaardelijke liefde betekent geen afhankelijkheden tov anderen. Het oorspronkelijke ego is dienstbaar aan de eigen Godsvonk en niet aan het groepsbewustzijn.

groepsbewustzijn

Dat idee van dienstbaar zijn aan de groep vind je ook terug in de Ubuntu-filosofie (https://nl.wikipedia.org/wiki/Ubuntu_%28filosofie%29). “Er is geen eenduidige definitie van het concept Ubuntu, maar de kern draait wel om menselijkheid. Het idee is dat een mens alleen gelukkig kan zijn als anderen dat ook zijn en dat een mens zelf lijdt op het moment dat deze een ander ziet lijden. Op die manier zijn we allemaal met elkaar verbonden en hoeft niemand jaloers of wraakzuchtig te zijn. Met Ubuntu is het daarom makkelijker om te delen, in materiële en immateriële zaken, te vergeven en in te grijpen bij onrecht dat een ander aangedaan wordt. Om zelf tot ontplooiing te komen zal je eerst anderen moeten helpen zich te ontplooien. Een langere definitie, zoals gebruikt door Aartsbisschop Desmond Tutu (1999): “Iemand met Ubuntu staat open voor en is toegankelijk voor anderen, wijdt zich aan anderen, voelt zich niet bedreigd door het kunnen van anderen, omdat hij of zij genoeg zelfvertrouwen put uit de wetenschap dat hij of zij onderdeel is van een groter geheel en krimpt ineen, wanneer anderen worden vernederd of wanneer anderen worden gemarteld of onderdrukt”.

Weer wordt de nadruk gelegd op de ander: “Een mens kan alleen gelukkig kan zijn als anderen dat ook zijn en dat een mens zelf lijdt op het moment dat deze een ander ziet lijden” en “Om zelf tot ontplooiing te komen zal je eerst anderen moeten helpen zich te ontplooien”. Nee! Het begint bij jou. Jouw geluk wordt niet bepaald door een ander. Eerst een ander moeten helpen zich te ontplooien betekent dat je jouw zelfontplooiing op de tweede plaats moet zetten. Dit staat haaks op Meesterschap en de positieve eigenschappen van Waterman! Zolang men niet de zekerheid en overvloed in zichzelf vindt, leeft men in armoede en vanuit armoede(bewustzijn) zal een ego nooit delen. Ik noem dit groepsbewustzijn dan ook het negatieve groepsbewustzijn, want het heeft natuurlijk ook positieve eigenschappen. Dankzij geld kun jij jouw zelfontplooiing wel op de eerste plaats zetten. Het feit dat je zelf inkomen hebt, maakt je onafhankelijk van de groep, maar dat wil niet zeggen dat je dan asociaal bent.

Gandhi’s uitspraak: “The best way to find yourself is to lose yourself in the service of others” past helemaal bij dit negatieve groepsbewustzijn. Vanuit mijn optiek leidt service to others juist niet tot het vinden van jezelf, omdat je jezelf opoffert/wegcijfert voor de ander, zoals ook bij ubuntu het geval is. Het staat er zelfs met zoveel woorden: “lose yourself” (jezelf verlie­zen). Dat staat haaks op het spirituele gezegde “Ken uzelve”. De kunst is juist individu te zijn zonder daarbij de ander te schaden. Het feit dat je kiest voor jezelf betekent niet per definitie dat je daarmee een ander schaadt, zoals in het negatieve groepsbewustzijn gedacht wordt. Soms dient persoonlijke ontwikkeling/je eigen weg gaan meer het collectief dan meegaan met de groep. Geld vergemakkelijkt het om je eigen weg te kunnen gaan. Daarvoor dien je wel zelf geld te kunnen genereren. Uitgelijnd zijn met je eigen Bron vergemakkelijkt het geld genereren. Dus: get back in line!

NESARA of GESARA: een nieuw geldsysteem?

In mijn artikel van 29 maart 2020 heb ik al geschreven over NESARA. NESARA betekent National Economic Security and Reformation Act (Nationale Economische Veiligheids- en HervormingsWet. GESARA betekent Global Economic Security and Reformation Act en is door grote geesten uit de twintigste en eenentwintigste eeuw geschreven en verfijnd om planeet Aarde en de mensheid opnieuw in te stellen op basis van een duurzaam bestuur (https://nesara.nl/info/ en https://nesara.nl/info/nesara-gaat-wereldwijd-als-gesara/).

NESARA geeft Amerikanen de volgende voordelen:

  1. Vergeving van credit card-schulden en hypotheekschulden als remedie voor bankfraude.
  2. Creëert het Treasury Bank-systeem in de VS, die de Federal Reserve in zich opneemt en een nieuw muntstelsel creëert op basis van nieuwe edele metalen.
  3. Herstelt de Grondwet van de VS.
  4. Vereist het aftreden van Bush en Cheney, die vervangen zullen worden door een Grondwettelijk acceptabele President en vicepresident, totdat er nieuwe verkiezingen worden gehouden (in 120 dagen).
  5. Vereist dat de plaatsvervangend President onmiddellijk “vrede” verklaart, alle militaire acties van de VS onmiddellijk beëindigt en de troepen naar huis roept.
  6. Het afschaffen van de IRS; een gelijkmatige overheidsbelasting alleen op niet-essentiële ‘luxe’ goederen en vele andere verbeteringen.

In geval van GESARA moeten de volgende drie items meteen worden voltooid:

  1. De wereldwijde en publieke aankondiging van een mondiaal jubileum of kwijtschelding van schulden, en universele reset van planetaire aarde/mensheid terug naar een universeel systeem van gemeenschappelijk bestuur in transparante goede reputatie met andere leden van de Galactische Federatie.
  2. Implementatie van GESARA als een universeel constitutioneel kader voor mondiaal bestuur in alle 209 soevereine naties volgens de ondertekende Overeenkomst van Parijs van 2015 inzake klimaatverandering, te beginnen met de herstelde Republiek der Verenigde Staten.
  3. Massale menselijke onthulling van zowel niet-humanoïde (buitenaards) leven dat be­staat op het oppervlak van deze planeet en in ons hele gedeelde sterrenstelsel.

Geloof je dat dit werkelijk gebeurt? Dat even met een paar pennenstreken het financiële systeem hersteld is van alle uitwassen? Word wakker! Mensen die inmiddels meerdere artikelen van mij hebben gelezen, zullen inmiddels helder hebben dat zonder bewustzijnsverandering er niets gaat gebeuren. Gratis geld of schulden kwijtschelden lost niets blijvend op. Deze informatie miskent dat het huidige systeem voortkomt uit het huidige bewustzijn van de mensheid. Is ergens in de informatie over NESARA en GESARA te lezen dat het bewustzijn van de mensheid veranderen moet? Hoe kun je een nieuw systeem opzetten dat niet gedragen wordt door het bewustzijn van de mensheid? Geloof je daadwerkelijk dat mensen die nu schulden hebben, in het nieuwe geldsysteem ineens geen schulden meer zullen maken? Geloof je dat het kwijtschelden van schulden een eerlijke oplossing is voor de bankfraude en credit card-schulden? Word wakker! De een heeft meer schulden dan de ander. Het kwijtschelden van schulden leidt er toe dat de een meer bevoordeeld wordt dan de ander. Hoe rechtvaardig je het kwijtschelden van schulden tegenover iemand die zijn/haar hypotheekschuld inmiddels heeft afgelost uit eigen middelen? Hoe rechtvaardig je de keuze voor het kwijtschelden van hypotheekschulden tegenover een huurder? Grote kans dat een miljonair meer voordeel heeft bij deze regel dan iemand met een minimuminkomen. Dat is eerlijk en rechtvaardig?! Ieder mens is gelijkwaardig. Door het pad van de ziel met de eigen uitdagingen en levenslessen heeft iedereen een ander bewustzijn. Vanuit bewustzijn is duidelijk dat het kwijtschelden van schulden dan ook geen eerlijke en rechtvaardige oplossing is. De enige oplossing is de banken nationaliseren. Daarmee komt de geldschepping in handen van de Staat. Rente wordt dan betaald aan de Staat. Dat leidt tot meer inkomsten voor de Staat, zodat de belastingtarieven omlaag kunnen. Op die manier profiteert de hele bevolking.

Maar, de échte herwaardering van het geldsysteem is gevoel en bewustzijn op geld ontwikkelen én verantwoordelijkheid nemen voor het eigen doen en laten op financieel gebied.

gevoelsgeld

Door het misbruik van de Godskracht werden we afgesloten van onze Godskracht. Vanaf dat moment werd de innerlijke, directe verbinding met God verbroken en plaatsten we God buiten onszelf. Nu zijn we op een punt aangekomen dat we God weer kunnen verinnerlijken; de Godin: God in ons. Voor mijn gevoel speelt (de energie achter) geld hier een cruciale rol in, vanwege de verbinding met goud en God. Als je NESARA/GESARA ontleedt, dan zie je dat er een (gevoels)verbinding van binnenuit nodig is om een nieuw financieel systeem op te bouwen. Zonder gevoel kunnen scheefstanden eenvoudig ontstaan, omdat men de rechte lijn niet voelt. De uitlijning met de (eigen) Bron ontbreekt.

NESARA: n = 14 is gevoel (het veertiende deel van Osiris), e is emoties ; s = 19 is uitlijning (1) op alle negen (9) lagen, a is gegrond en ra is zonlicht en geld is gematerialiseerd zonlicht. Dus je gevoel en emoties gronden, zodat op alle negen lagen je zonlicht/geld kan zijn (geld is gematerialiseerd licht).

GESARA: g is scheppingskracht, e is emoties; s = 19 is uitlijning (1) op alle negen lagen, a is gegrond en ra is zonlicht en geld is gematerialiseerd licht. Dus je scheppingskracht (onderdeel van je Godskracht/monadisch bewustzijn) en emoties gronden, zodat op alle negen lagen je zonlicht/geld kan zijn. Alleen dan kun je je scheppingskracht vanuit zuiverheid gebruiken. Want de draken en het universum zullen misbruik van de Godskracht/scheppingskracht nooit meer toestaan. Scheefstanden/onbalansen leiden tot misbruik.

conclusie

Vanuit mijn beleving is Ubuntu dan ook niet de oplossing, omdat wederom de nadruk wordt gelegd op de ander, terwijl de aandacht op jezelf gericht moet zijn. Zelfontwikkeling/-ontplooiing is belangrijker dan dienstbaar zijn aan de groep, indien dienstbaar aan de groep zijn leidt tot verlies van jezelf. Want zodra je helder hebt, waar je de rechte lijn hebt verlaten, kun je ook de weg naar jouw overvloedsbewustzijn terugvinden. Door het kwijtschelden van schulden vind je jouw overvloedsbewustzijn niet terug. Het verandert alleen de vorm, maar net het bewustzijn. Jouw overvloedsbewustzijn zit in je midden. Daar zit ook je identiteit: je weet wie je bent. Ken u zelve! Het verlaten van de rechte lijn heeft ervoor gezorgd dat we onszelf zijn kwijtgeraakt, alsook God: we zijn van God los. En “om tot God te komen moet je als kinderen zijn”. Zoals uitgelegd in mijn artikel ‘Het kind, het midden’ zijn kinderen verbonden met het midden.

Dus: get back in line, zodat de Christus in jou geboren kan worden!

Patrick Scheers