Contouren voor een nieuw geldsysteem vanuit bewustzijn

C

De verdorvenheid van het huidige geldsysteem is dat het de mensheid ontkracht. Of de mensheid laat zich ontkrachten vanwege haar onbewustheid op geld, want een systeem doet niets en is inert (bewegingloos); een systeem bevestigt (de ontkrachting). Ontkrachting is het gevolg van onbewustheid: In Licht/bewustzijn sta je in je kracht, ben je verbonden met je eigen Bron. Er is geen scheefstand/onbalans meer.
Een gebrek aan eigenwaarde zorgt ervoor dat iemand zich laat uitbuiten en zich als een hond/slaaf laat behandelen.

De verdorvenheid van het huidige geldsysteem is het gebrek aan tegenwaarde (fiat geld)

In het huidige geldsysteem wordt geld uit het niets gecreëerd. Waarom? Omdat er vraag naar geld is. Vaak willen mensen iets kopen wat ze nog niet (volledig) kunnen betalen; ze hebben te weinig spaargeld. Via reclame worden de mensen verleid om producten te kopen die ze eigenlijk niet nodig hebben door hen te laten geloven dat ze het nodig hebben. Of door de groepsdruk, waarin je er pas bij hoort als je bijvoorbeeld bepaalde merkkleding draagt. Dit is dus geen gevolg van (de verdorvenheid van) het geldsysteem, maar een gevolg van te weinig eigenwaarde hebben om de eigen weg te gaan; een gebrek aan ruggengraat. De mensheid zal haar consumptiegedrag moeten aanpassen: consuminderen; het geldsysteem zal en kan dat niet oplossen! Alleen kopen wat je daadwerkelijk nodig hebt, dwz in overeenstemming met je ziel, niet met de groep(sziel).

De enige verdorvenheid die ik zie, is het gebrek aan tegenwaarde (fiatgeld). Fiatgeld is een valuta die een overheid als wettig betaalmiddel heeft aangemerkt, maar deze wordt niet ondersteund door een fysiek goed. De waarde van fiatgeld is afgeleid van de relatie tussen vraag en aanbod, ipv de waarde van het materiaal waaruit het geld is gemaakt (https://www.bitcoinsaltcoins.nl/kennisbank/algemene-begrippen/wat-is-fiat-geld/). Met geld scheppen uit het niets is mijns inziens niets mis; het gebrek aan fysieke tegenwaarde is het probleem. Voorheen was er goud als tegenwaarde. Daarbij is een bepaalde verhouding tussen de valuta en het goud afgesproken. Terugkeer naar de goudwaarde helpt, maar is mijns inziens ook weer niet de (volledige) oplossing, want de verhouding kan nog steeds opgerekt worden: 1 gram goud voor $ 100 wijzigen in 1 gram goud voor $ 1.000 en opeens kan er weer meer geld gecreëerd worden. Maw, afspraken kunnen herzien worden, zodat er weer een situatie kan ontstaan dat er meer (fiat)geld kan zijn dan tegenwaarde. Hoe houd je jezelf en anderen voor de gek? Via onbewustzijn.

Aanpassen aan de onbewustheid van een ander

Verschillende ‘sociale’ mensen vinden dat men rekening moet houden met de mensen die weinig inkomen hebben, maw jezelf aan de ander aanpassen. Om de volgende redenen vind ik dat niet:
1) Sommige mensen, die momenteel op Aarde zijn, willen leren hoe het armoedebewustzijn werkt. Het heeft dan ook geen enkel nut om die mensen geld te geven. Hen helpen hoe ze zelf geld kunnen genereren is de oplossing. Geef iemand een vis en je voedt hem voor een dag; leer iemand vissen en je voedt iemand voor het leven. Maar als de kennis niet welkom is, dan is het parelen voor de zwijnen gooien.
Armoedebewustzijn zorgt voor scheefstand/onbalans, doordat men afwijkt van de rechte lijn, de eigen natuur, de verbinding met de eigen Bron. Afwijken van de eigen natuur heeft natuurvernietiging tot gevolg; de kosmische orde opgesloten in natuurwetten wordt geschonden. Deze mensen meer geld geven heeft dan ook een averechts effect, zolang zij niet de bereidheid tonen om zelf te veranderen! Er is dan sprake van eenzijdige solidariteit: eenrichtingsverkeer. Zonder innerlijke (bewustzijns)verandering zullen ze juist meer gaan consumeren, omdat ze de leegte door de afwijking van de eigen natuur proberen te vullen met materiële goederen. Het vanuit medelijden toelaten, zodat die mensen financieel hun hoofd boven water kunnen houden, zorgt er juist voor dat de onbalans bestaan blijft. Medelijden en onbalans zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden; het een kan niet zonder het ander. Beide mensen zijn uit hun midden.
Ik praat vanuit Meesterschap. Het tijdperk van Waterman is verbonden met vrijheid, gelijkwaardigheid en individualiteit. Individualiteit en Meesterschap zijn met elkaar verbonden. Meesterschap houdt in verantwoordelijkheid nemen voor het eigen handelen. Dat betekent dat ieder eerst bij zichzelf te rade gaat en waar nodig gaat veranderen. Met macht (geld) komt verantwoordelijkheid; geld is immers ook gekoppeld aan macht. Beperkingen zijn nodig voor die mensen, die (nog) geen verantwoordelijkheid nemen voor hun handelen. Juist het meebewegen met vervelende situatie van de ander, zorgt voor scheefstanden. Dát leidt tot het verval van samenlevingen. Vandaar dat mensen eerst mogen laten zien dat ze verantwoord met geld kunnen omgaan.
Het stopt pas, als wij zeggen dat het genoeg is. Het zijn de emoties die vinden dat we in actie moeten komen. Denk aan de verwijtende toon in oproepen als: “Als je nu niet uitspreekt tegen deze misdaden en gruwelijkheden, dan ben je er medeverantwoordelijk voor en houd je ze in stand”. Nee, het niet uitspreken tegen iets wil niet zeggen dat iemand de gruwelijkheden accepteert en in stand houdt. Van binnenuit ‘nee’ zeggen – of beter gezegd: voelen – werkt ook: het verandert jouw trilling ook en daar gaat het om. Als ervan binnenuit geen resonantie meer is, is het innerlijk draagvlak weg en kan de uiterlijke wereld niet meer aanhaken op de innerlijke wereld. Dat is handelen door niet te handelen. Het zijn juist de emoties, die willen hebben dat er gehandeld wordt, terwijl het erom gaat de neutrale toeschouwer te worden. Niet meer geraakt worden door het lijden in de wereld.
Dat geldt dus ook voor mensen die worstelen met het thema ‘geld en waarde’. Juist handelen vanuit emoties (medelijden) zorgt dat iets in stand blijft, want emoties hebben voeding nodig. Stop met voeding geven. Compassie is dat je helpt zonder in te grijpen. Je reikt adviezen aan en hoopt dat de ander het kan oppakken, zodat hij/zij zelf de les begrijpt en zelf de oplossing vindt.
2) We zijn niet verantwoordelijk voor het welzijn van een ander. Daarbij geldt ook dat wij geen inbreuk mogen maken om de ruimte van de ander. Als Meester bestaat die behoefte niet, ook al neemt iemand anders diens ruimte niet volledig in. Wel zorgt een scheefstand van de ander ervoor dat je zelf aanpassingen moet doen om je ermee te kunnen verhouden. Om die reden kan een ander wel gecontroleerd moeten worden. De scheefstand van de ander is namelijk een gegeven; het enige waarvoor je zorg dient te dragen is dat je zelf in je balans/midden blijft. De enige oplossing daarvoor is gronding.

Een nieuw geldsysteem gebaseerd op digitaliteit

Cryptovaluta kan een (tijdelijke) oplossing zijn, omdat niemand er macht over heeft/lijkt te hebben. Het Quantum Financial System (QFS) is een andere mogelijkheid; het is geen cryptovaluta, maar wel digitaal, kent een vermogenstegenwaarde en wordt beheerd door kunstmatige intelligentie…(!) (https://dinarrecaps.com/our-blog/quantum-financial-system-explained en https://qfs2020.com/the-qfs). De eerste link sluit onderaan af met de veelbelovende zin: “Trust the Plan”… Wat is het verschil tussen “trust the Plan (vertrouw het Plan)” en “obedience is required (gehoorzaamheid is vereist)”? De code van QFS is uit te leggen als: quarantaine (Q) van de vorm (F) op alle negen lagen (S = 19: laag 1 tot en met 9). Op alle negen lagen de vorm vastzetten…

De andere kant is dat via digitaal geld de mensheid nog gemakkelijker gecontroleerd kan worden. Digitaliteit begint met een d; d is de vierde letter van het alfabet en de vier is verbonden met het hart. Maar omdat digitaliteit de mensheid vervreemdt van haar ware natuur, is dit het onzuivere hart. Het vervreemden van onze ware natuur is terug te vinden in quarantaine, waarin onze bewegingsvrijheid via controle en dwang (ernstig) wordt beperkt. De vierde dimensie is een dimensie van tegenstelling (polariteit). Het zuivere hart brengt de mensheid weer terug naar de verbinding met de eigen Bron, zodat er onvoorwaardelijkheid tussen de mensen kan zijn.

De enige manier om te voorkomen, dat iemand jou de toegang tot jouw digitale geld kan ontzeggen, is nog dieper gronden in je eigen (overvloeds)bewustzijn. Want als jij jouw ruimte inneemt, kan een andere die ruimte niet binnenkomen. Alles is immers energie. Jij bent baas over jouw energie. Dat begint met interesse in geld; de spirituele betekenis van rente (interest). Het huidige geldsysteem komt door de desinteresse van de mensheid in geld vanwege het trauma van het misbruik van de Godskracht opgeslagen in de energie van geld.

Naast de QFS wordt NESARA/GESARA ook genoemd als nieuw geldsysteem.
De code van NESARA is uit te leggen als: n = 14 is gevoel (het veertiende deel van Osiris), e is emoties of het element ‘ether’; s = 19 is uitlijning (1) op alle negen (9) lagen, a is gegrond en ra is zonlicht en geld is gematerialiseerd zonlicht. Dus je gevoel en emoties gronden, zodat op alle negen lagen je zonlicht/geld kan zijn. Of je gevoel verbinden met het verbindende element ‘ether’, zodat op alle negen lagen je zonlicht/geld kan zijn.

De code van GESARA is uit te leggen als: g is scheppingskracht, e is emoties of ether; s = 19 is uitlijning (1) op alle negen lagen, a is gegrond en ra is zonlicht en geld is gematerialiseerd licht. Dus je scheppingskracht (onderdeel van je Godskracht/monadisch bewustzijn) en emoties gronden of verbinden met het verbindende element ‘ether’, zodat op alle negen lagen je zonlicht/geld kan zijn. Alleen dan kun je je scheppingskracht vanuit zuiverheid gebruiken. Want de draken (hoeders van het Gods-/goudenbewustzijn en zodoende verbonden met geld) en het universum zullen misbruik van de Godskracht/scheppingskracht nooit meer toestaan. Scheefstanden/onbalansen leiden tot misbruik.

Zowel in NESARA als GESARA komt ‘ra’ voor. Ra (r = 18 (lemniscaat) en a = 1) voelt de verbinding tussen de mensen. Ra in jou heeft te maken met de zonnevlecht (ego). Als het ego van de ene mens groter of kleiner is dan van de andere mens, dan bestaat de kans op onbalans als het ego nog niet-geheelde eigen wonden heeft. Die onbalans is niet alleen hier op de huidige Aarde in dit tijdperk aanwezig, maar ook in voorgaande tijdperken en menselijke beschavingen in andere dimensies, voordat het menselijke ras op Aarde kwam.
Dus welk systeem er ook komt: als de verbinding tussen mensen in onbalans is, dan faalt ook dit nieuwe geldsysteem.

Een geldsysteem vanuit bewustzijn

Het huidige geldsysteem is vanuit onbewustheid en/of desinteresse ontstaan. Het voorgestelde idee van een onvoorwaardelijk basisinkomen is een zweefidee, zoals in eerdere artikelen en mijn boek duidelijk uiteengezet. Inmiddels is duidelijker geworden dat het idee van een basisinkomen onderdeel is van the Great Reset (alles naar de elite en de bevolking niets, oftewel: slavernij), zoals het World Economic Forum voorstaat.

Het idee van NESARA/GESARA mist bewustzijn, in ieder geval op het punt van het kwijtschelden van schulden. En omdat digitaliteit ons vervreemdt van onze ware natuur missen cryptovaluta en QFS voor mijn gevoel eveneens bewustzijn, maar het kan wel een overgangsvorm naar 5D. Immers, ondanks dat de rotte appels van het huidige geldsysteem verdwenen zijn, kunnen mensen met een beperkt bewustzijn op geld nog steeds meer geld uitgeven dan ze ontvangen; ze kunnen nog steeds lenen. Daarnaast is er nog steeds de mogelijkheid van controle. Ik zie NESARA/GESARA, cryptovaluta en QFS als een 4D-systeem, omdat er nog steeds bewustzijn op geld ontbreekt en men nog steeds voor onbewustzijn kan kiezen. Immers, in bewustzijn bestaat geen onbewustzijn, in eenheid bestaat geen dualiteit, in Licht bestaat geen donker.

Ik ben ervan overtuigd dat een nieuw, zuiver geldsysteem alleen maar gebaseerd kan zijn op ons eigen goud(enbewustzijn). Want wanneer geld goud wordt, wordt goud geld en keert God terug onder de mensen. Dan wordt geld gedragen door het eigen goud. Daardoor verschijnt de Godin, omdat God verinnerlijkt is en begint de ware magie van het leven.
Fiatgeld (door de overheid goedgekeurde valuta dienend als wettig betaalmiddel) is dan ook verdwenen, want ons goudenbewustzijn is dan de tegenwaarde.

Om het eigen goud(enbewustzijn) te kunnen dragen dient men uitgelijnd te zijn met de eigen Bron. Daarbij handelt men per definitie vanuit gelijkwaardigheid, omdat hij/zij in zijn/haar kracht staat. De verbinding met de anderen is in balans, want onbalans leidt tot afhankelijkheid/voorwaardelijkheid. Zodra we zover zijn, voelen we ook de balans in de onderlinge verbindingen. De innerlijke boekhouder en belastingadviseur zijn actief en je hebt jouw geld verinnerlijkt.
Het geldsysteem vanuit bewustzijn is dan ook verbonden met onvoorwaardelijkheid, want alleen in balans kan er gelijkwaardigheid en onafhankelijkheid zijn. Onvoorwaardelijkheid komt uit het zuivere hart, vrij van emotionele invloeden.

Vorm van een geldsysteem gebaseerd op bewustzijn

Hoe een nieuw geldsysteem gebaseerd op bewustzijn exact vorm zal krijgen is nog onbekend, omdat – zoals een goede vriendin mij vertelde – we eerst door een veld van niet-weten moeten, zodat we loskomen van oude overtuigingen en ideeën op het gebied van geld. Onderstaande punten zijn mij inmiddels voldoende duidelijk:
1) De macht van de bankiers en de families erachter zal gebroken zijn, omdat iedereen iedereen zijn/haar eigen geld beheert door het eigen goudenbewustzijn te dragen. Dan heeft een uiterlijk systeem geen invloed meer, ook al zouden er nog extreemrijke mensen met slechte bedoelingen op Aarde rondlopen. Het systeem is immers neutraal; het is de gebruiker die bepaalt of het op een positieve of negatieve manier wordt gebruikt. Iemand die leeft in overvloed, is niet te manipuleren met meer of minder geld. De verdorvenheden van het huidige geldsysteem hebben geen invloed om hem/haar.
2) Iedereen levert een actieve bijdrage, ongeacht de leeftijd. Wel wordt rekening gehouden met de leeftijd, gezondheid en vitaliteit in relatie tot (de zwaarte van) de arbeid. Arbeid lever je door jouw passie te leven. Doen wat jouw energie geeft; dat is de voedende Bron. En mocht dat om wat voor reden dan ook (tijdelijk) niet lukken, dan de bereidheid hebben om het veld van niet-weten in te gaan en werk aan te nemen, zodat vanuit de praktijk zichtbaar kan worden wat jouw Godskwaliteit is en hoe je die te gelde kunt maken. Parasiteren op de energie van een ander via overheidsuitkeringen/Staatsinkomen is uitgesloten, omdat iedereen uit eigen Bron tapt.
3) We leven in balans, waardoor we steeds voelen of de verbinding in balans is. Als dat punt bereikt is door belichaming, kan de fysieke vorm van geld losgelaten worden.
4) Vanuit een open verbinding met de eigen Bron materialiseert de natuurlijke overvloed, doordat de Godskwaliteit te gelde kan worden gemaakt, waardoor steeds meer van het eigen bewustzijn op Aarde kan komen. Het te gelde kunnen maken van de Godskwaliteit zorgt voor living matter; dan zorgt voor vraag naar jouw energie (dienst of product). Naarmate jouw (praktijk)ervaring toeneemt, neemt ook jouw waarde toe. Ervaring bepaalt mede de waarde van jouw energie (dienst of product). Niet langer zal opleiding scholing de hoogte van het inkomen bepalen. In het huidige systeem betekent meer/langer gestudeerd hebben (of langer gefeest of een combinatie van beide) meer kans op goed betaald werk. Maar scholing door het leven zelf, bijvoorbeeld door het overwinnen van een ziekte, is ook een opleiding. De opgedane kennis (praktijkervaring) kunnen overdragen biedt ook een kans op goed betaald werk.
Bijkomend voordeel van deze (arbeids)verbinding is dat er steeds vanuit Bron energie naar en door je heen stroomt, doordat je je Godskwaliteit (tegen betaling) deelt met anderen. Op die manier blijf je verbonden met jouw eigen Bron, niet alleen in geest, maar ook in je fysieke lichaam. Dankzij de Bronenergie verjongt het fysieke lichaam.
5) In jezelf helder hebben hoe je te allen tijde geld kunt genereren gaat voor mijn gevoel op de Nieuwe Aarde belangrijker zijn dan veel (spaar)vermogen hebben. Werken wanneer je wilt en wanneer je geld nodig hebt, past veel meer bij de Nieuwe Aarde, waarbij leven in overgave en vertrouwen het uitgangspunt vormt. Veel spaarvermogen, in zin van opgepot geld, betekent vastklampen aan materie, waaraan (een lichte vorm van) angst ten grondslag ligt. Het suggereert dat je ervan uitgaat dat de toevoer – je verbinding met je eigen Bron en de mogelijkheid om jouw Godskwaliteit te gelde maken – ooit een keer eindigt. Dat staat haaks op leven in overgave en vertrouwen. Hooguit spaar je nog om een dure aankoop te kunnen bekostigen, maar niet meer zozeer voor de oudedag om eerder te kunnen stoppen met werken. Het geldscheppend vermogen betekent dat je steeds weer mogelijkheden vindt om jouw Godskwaliteit(en) te gelde te kunnen maken door verdere ontwikkeling of het aanspreken van latente Godskwaliteiten.

Afronding: ken je geldscheppend vermogen

Mijn kijk op een nieuw geldsysteem wijkt wederom af van de ideeën over een nieuw geldsysteem. Vanuit bewustzijn is het geldsysteem niet namelijk relevant! Twee punten zijn relevant: 1) jij draagt jouw eigen Licht/Bronbewustzijn en 2) – als onduidelijk is wat precies jouw taak is en/of hoe dat te gelde te kunnen maken – bereid zijn het veld van niet-weten in te stappen en het in de praktijk gaan ontdekken, zodat het niet-weten zich kan ontvouwen door mee te gaan op de stroom. Maw, erop vertrouwen dat – ook al weet je jouw exacte taak nog niet – het (tijdelijk) werk dat op je op pad komt, past binnen jouw zielsplan om jouw Godskwaliteit helder te krijgen en/of leren te gelde te kunnen maken; het tijdelijke werk is dus dienend. Je verinnerlijkt het geld(systeem) en activeert je eigen geldscheppend vermogen. Daarmee genereer je al het geld/alle overvloed, die je nodig hebt of door het ontwikkelen van je Godskwaliteit(en) of het activeren van latente Godskwaliteiten.

Patrick Scheers
www.5D-geld.nl