Alles komt voort uit één en dezelfde Bron

A

Alles is van oorsprong Licht, want alles komt voort uit één en dezelfde Bron. Vanuit mijn optiek – zoals ik het op een iets andere manier in mijn boek schrijf – zijn we bij de vallen in bewustzijn getraumatiseerd. Dat zorgde voor een splitsing van de ziel; een deel van de ziel splitste zich af van de overziel. Dat getraumatiseerde deel is minder licht, heeft een lagere trilling en is in die zin ‘lelijk’ (Venusiaanse programmering: het schoonheidsideaal). Daardoor wordt dat door het ‘zuivere licht’ afgestoten en buitengesloten van het Bronlicht, met als gevolg dat het getraumatiseerde deel boos, kwaad en donker wordt, totdat het weer terug kan keren naar het Licht via heling van het trauma. Dan hoeft dat deel ook niet langer te parasiteren op het licht van de ‘ander’/het ’zuivere licht’, omdat het getraumatiseerde deel weer bij het eigen Bronlicht kan.

Zelfs de Archonten komen vanuit mijn optiek voort uit dezelfde Bron, waar wij ook uit voortkomen. Ze zijn het gevolg van de eerste val in bewustzijn: de ‘stap’ uit de Bron. Als je gelooft dat ze de mensheid tegenwerken en -houden, dan ga je er onbewust vanuit dat buiten de (eenheids)Bron nog iets anders is, oftewel: je gaat uit van dualiteit op Bronniveau! En dan zit je automatisch in dualiteit, want een (eenheids)Bron waar iets nog buiten is, betekent dualiteit/twee-eenheid. Zo ook als je gelooft dat er iets ingevoegd is. Als er iets van buiten de (eenheids)Bron is ingevoegd, dan is de bron geen (eenheids)Bron, maar een duale bron: iets dat zich voordoet als bron, maar het niet is. Alles komt voort uit één en dezelfde Bron. Oorspronkelijke energie kan alleen maar vervormd, verdraaid of vertekend zijn via een programmering. Dus elke tegenwerking komt dus voort uit Bron. De enige vraag die belangrijk is: wat wil de tegenwerking laten zien? Wat is de boodschap of les?

Beweeg mee met het Duister: verzet is zinloos

De huidige angst in de samenleving kan alleen worden geheeld, als deze zichtbaar is. Dat is precies wat er nu gaande is. Dat is precies wat het Duister doet. Met haar handelen dient het Duister dus Bron. Bron wenst dat er eenheid is. Het Duister is de andere kant van de medaille. Die medaille gaat een bepaalde kant. Het Duister weet dus onbewust ook waar de Bron naar toe wil. Archonten (Duister) triggeren angst: enerzijds is dat voeding voor hen, anderzijds helpen ze de mensheid de emoties los te laten. Als een emotie maar lang genoeg duurt, bereikt men het kookpunt. Dan ontstaat er ruimte voor heling en terugkeer naar eenheid.

Uit eigen ervaring weet ik dat waar Duister zich op richt, waarde heeft. Het Duister is actief betrokken bij het huidige, gehate geldsysteem. Ipv afwijzen ging ik op onderzoek; ik bewoog mee. Ik ontdekte wat voor mij de waarde van geld was en ontdekte de verbinding tussen geld, goud en God. Dat bleek voor mij mijn rechte lijn en waarheid te zijn, daarmee een stukje van de universele Wet van Balans aan te wijzen. Daarmee verliest het Duister haar greep, omdat het begrepen wordt en dientengevolge belichaamd.

Vanuit taiji quan (tai chi) is bewegen vanuit je eigen midden belangrijk. Op het moment dat je druk van buitenaf voelt, beweeg je mee met de druk ipv ertegen in te gaan, je schrap te zetten, verzet te plegen. Waar wil de druk heen? Door mee te gaan met de druk, maar tegelijkertijd in je midden te blijven, verliest de aanvaller zijn/haar grip op jou en laat het de aanvaller zijn/haar eigen onbalans zien. Dat resulteert voor de aanvaller alleen maar in een ongecontroleerde ontmoeting met de grond. Als je je verzet/gaat vechten, dan wordt het namelijk een krachtspelletje, want jij bent je balans/midden ook kwijt. Daarom niet verzetten, maar meebewegen. Dat wil dus niet zeggen dat je de druk accepteert; je zoekt de leegte/de vrije ruimte op. En dat is waar de huidige situatie ons toe uitnodigt: je eigen weg vinden, je midden vinden, in je kracht gaan staan, je eigen plan trekken, loskomen van de onbewuste groep en stoppen met het nog langer volgen en afhankelijk zijn van anderen, kortom Meester worden over jouw leven, doen en laten.

Terugkeer naar eenheid

Om terug te keren naar eenheid moet dualiteit eindigen. Om op eigen benen/in je kracht te kunnen staan, moet afhankelijkheid worden opgegeven. Voor terugkeer naar een staat van liefde moet angst worden geheeld. Angst komt voort uit afgescheidenheid. Afgescheidenheid van jouw eigen Bron betekent ook een scheefstand van jouw verbinding met je eigen Bron. Je bent afgeweken van jouw rechte lijn. Scheefstand veroorzaakt onbalans en dat heeft een negatief effect op de kosmische orde. Daarom is het zo belangrijk je eigen schaduw te helen, zodat het weer onderdeel wordt van je eenheidslicht.

Scheefstand leidt er ook toe dat men vervreemdt van de eigen natuur. Het enige wat men dan kan doen, is het oorspronkelijke zo goed als mogelijk na te bootsen/te kopiëren. Precies wat Archonten, robots en kunstmatige intelligentie kunnen. Ondanks dat kunstmatige intelligentie (digitaliteit) veel sneller kan ‘denken’ en zelflerend is, kan het enkel opereren binnen haar programmering. Ze mist de Godsvonk van inspiratie en daardoor elke creativiteit, dwz anders naar dingen kijken, out-of-the-box-denken. Hoe meer digitaliteit en technologie een beschaving heeft, hoe meer de beschaving verwijderd is van haar eigen natuur.

Digitaliteit en technologie nemen bepaalde menselijke functies over. Men hoeft zelf niet meer iets te doen: het wordt voor de mens gedaan. Luiheid is één van de zeven hoofdzonden. Hoeveel mensen onthouden de weg naar hun bestemming nog, sinds ze de TomTom zijn gaan gebruiken? Hoeveel mensen vertrouwen hun richtingsgevoel nog? Hoeveel mensen kunnen nog goed hoofdrekenen zonder steeds de rekenmachine te moeten gebruiken. Door digitaliteit worden functies onzichtbaar; ze worden uit het bewustzijn van de mensheid getrokken en er ontstaat onbewustheid. Daarom is de digitalisering van geld vanuit bewustzijn een stap, die de mensheid verder verwijdert van de eigen natuur, de Bron.

Poortwachters

Door opschoning en oefening openen gesloten bewustzijnspoorten zich. Hoe wil je bewustzijnspoorten openen, als je niet oefent en niets schoonmaakt? Maar wat is de reden dat zijn bewustzijnspoorten gesloten zijn? Misbruik of traumatisering van het betreffende bewustzijn. Daarom zijn er poortwachters (gatekeepers). Zij kunnen tegelijkertijd engel en demon zijn. Als engel probeert de poortwachter de mens te helpen tot zuiver bewustzijn te komen zonder dat het bewustzijn door het ego misbruikt kan worden. Als demon blokkeert de poortwachter de mens de doorgang. Een demon wordt vaak als lastig ervaren, omdat er geen begrip is wat de beweegreden van de demon is. Men gelooft te veel in de eigen zuiverheid, waardoor men de eigen onzuiverheid over het hoofd ziet. Vanuit mijn kijk weigert een demon iemand toegang, totdat hij/zij de zuiverheid belichaamt om de kennis en wijsheid, welke zich achter de (bewustzijns)poort bevindt, zuiver en correct te hanteren oftewel waardig is. Want door alle verwondingen van de ziel agv trauma’s, waarvoor het negatieve ego openstaat en daarop triggert, is macht/Godskracht aangewend voor ego-doeleinden. Die aanwending voor ego-doeleinden zorgde voor misbruik en dat verstoorde de harmonie met de natuur. Op deze manier verloor de mensheid haar contact met de natuur. Bewustzijn opent deuren/poorten.

Herstel van het contact met de natuur

Het herstel van het contact met de natuur gaat via belichaming en de balans voelen. Het belichamen van iets betekent dat je vooraf niet meer allerlei rituelen hoeft uit te voeren om de betreffende staat te bereiken. De staat is direct al toegankelijk/beschikbaar. Een voorbeeld van belichaming is fietsen. Iedereen die heeft leren fietsen, hoeft bij de volgende keer dat hij/zij wil fietsen, niet opnieuw te leren fietsen. Dat is een wezenlijk verschil tussen Meesters en mensen die steeds rituelen moeten uitvoeren om in een bepaalde staat te komen. Meesters hoeven geen staat meer aan te roepen; zij zijn/belichamen de betreffende staat. Daardoor hoeven Meesters ook geen lichtwezens of energieën buiten zichzelf aan te roepen. Meesters spreken en handelen vanuit eigen bewustzijn en ervaring; dat is de Godinnenkracht: God in ons ipv God (ver weg) in de Hemel. Belichaming is schaduw geïntegreerd in bewustzijn: onbewustheid is bewustzijn geworden, Duister is Licht geworden. Daardoor is misbruik uitgesloten en kan er nimmer een verstorende energie aanwezig zijn op/in de lijn tussen de Meester en de bewustzijnsstaat, zoals dat bij het aanroepen van lichtwezens buiten jouzelf wel het geval kan zijn.

Hogere staten van bewustzijn en kennis komen pas beschikbaar bij voldoende bewustzijn(sontwikkeling).

Patrick Scheers
www.5D-geld.nl